Paul Mashatile

Gotšwa go Wikipedia

Paul Mashatile
Motlatšamopresidente wa African National Congress
O thomile ofising
19 December 2022
MopresidenteCyril Ramaphosa
A eteletšwego pele keDavid Mabuza
Mongwaledi Kakaretšo wa African National Congress wa motšwaoswerwe
Mo setulong
19 January 2022 – 19 December 2022
Serving with Jessie Duarte
(until 17 July 2022)
MopresidenteCyril Ramaphosa
A eteletšwego pele keAce Magashule
A hlatlangwa keFikile Mbalula
Motšhireletši wa Matlotlo Kakaretšo wa African National Congress
Mo setulong
18 December 2017 – 19 December 2022
MopresidenteCyril Ramaphosa
A eteletšwego pele keZweli Mkhize
A hlatlangwa keGwen Ramokgopa
Tona ya Bokgabo le Setšo
Mo setulong
1 November 2010 – 25 May 2014
MopresidenteJacob Zuma
A eteletšwego pele keLulu Xingwana
A hlatlangwa keNathi Mthethwa
Tonakgolo ya Gauteng ya bo 4
Mo setulong
7 October 2008 – 6 May 2009
MopresidenteKgalema Motlanthe
A eteletšwego pele keMbhazima Shilowa
A hlatlangwa keNomvula Mokonyane
Modulasetulo wa Profense wa Gauteng African National Congress
Mo setulong
7 October 2007 – December 2017
Motlatsi
A eteletšwego pele keMbhazima Shilowa
A hlatlangwa keDavid Makhura
Ditshidimošo tša gagwe
O belegwePaul Shipokosa Mashatile
(1961-10-21) 21 Diphalane 1961 (mengwaga 62)
Gerhardsville, Pretoria, Gauteng, Afrika Borwa
BonagaAfrika Borwa
Mokgatlo wa dipolotikiAfrican National Congress
Molekane(ba)Manzi Ellen Mashatile (d. 2020)
Mošomo (ka go šoma)Template:Flatlist

Paul Shipokosa Mashatile (o belegwe ka la 21 Diphalane 1961) ke radipolotiki wa Afrika Borwa yo ga bjale e lego Motlatšamopresidente wa mokgatlo wo o bušago wa African National Congress (ANC). Pele ga ge a ka kgethwa maemong ao ka Dibatsela 2022, e bile Motšhireletši wa Matlotlo wa ANC go tloga ka Dibatsela 2017 le Mongodipharephare wa mošomo wa ANC go tloga ka Pherekgong 2022.

Pele e be e le molwela -kgethollo ka United Democratic Front , Mashatile e be e le leloko la kabinete ya mathomo ya Mopresidente Jacob Zuma , a šoma bjalo ka Tona ya Bokgabo le Setšo magareng ga 2010 le 2014. Pele ga moo, e bile Tonakgolo ya profense ya Gauteng ka nako ye kopana go tloga ka 2008 go fihla ka 2008 go fihla 2009. Magareng ga 1996 le 2008, gomme ka morago magareng ga 2014 le 2018, o swere dipotfolio tše mmalwa tša matona mmušong wa profense ya Gauteng . O dula a na le khuetšo kudu ka Gauteng, profense ya gabo, moo gape e bilego Modulasetulo wa Profense ya ANC magareng ga 2007 le 2017.

Bophelo bja mathomo le boikgafo[lokiša | edit source]

Mashatile o belegwe ka la 21 Diphalane 1961 kua Gerhardsville, Tshwane , mo ga bjale e lego profense ya Gauteng.[1]  Mmagwe e be e le Marriam Nomvula Mashatile (b. 1937–1938, o hwile 2020);[2]  e be e le mošomi wa ka gae gomme tatago Mashatile e be e le moruti wa sedumedi.[3]

Ge e sa le moithuti, Mashatile o thomile mošomo wa gagwe wa dipolotiki bjalo ka molwela- kgethollo ka Alexandra, Gauteng , gotee le Obed Bapala le ba bangwe.[1] E be e le leloko la Congress of South African Students ebile a hlomile mmogo wa Alexandra Youth Congress, a ba mopresidente wa mathomo wa ba morago ka 1983.[4][5]  Ka wona ngwaga woo, o emetše Alexandra Youth Congress ka go tsebagatšwa ga United Democratic Front (UDF) ka Motse Kapa, ​​gomme mengwaga ye mebedi ka morago o ile a hlatlama Valli Moosa bjalo ka mongwaledi wa selete wa UDF wa Borwa bja Transvaal , maemo ao a a swerego go fihlela UDF e phatlalatšwa ka 1991.[4]  Ka morago ka 1985, ka fase ga maemo a tšhoganetšo ao a bego a le gona , o ile a swarwa ka lebaka la go lwela ga gagwe dipolotiki, gomme a golegwa ntle le tsheko go fihla ka 1989. [1][6][7]

Tsoga mo Gauteng[lokiša | edit source]

Ge mmušo wa kgethologanyo o tloša thibelo ya African National Congress (ANC) le South African Communist Party (SACP) ka 1990, Mashatile o ile a thwala go sehlopha sa boetapele sa nakwana sa mekgatlo ye ka bobedi gomme a fiwa mošomo wa go thuša go hloma dibopego tša bona tše mpsha tša molao ka gare ga naga le kudukudu ka Selete sa PWV seo ka morago se ilego sa fetoga Gauteng, ka nako yeo se eteletšwe pele ke mokgahlo wa mokgatlo wa bašomi Kgalema Motlanthe .  Balebeledi ba bone nako ye bjalo ka sedirišwa sa go tiiša motheo wa thekgo le khuetšo ya Mashatile ka seleteng. O ile a kgethwa go ba mongwaledi wa nakwana wa selete wa SACP ka 1990, gomme o be a okametše lenaneo la thuto ya dipolotiki la ANC ka seleteng magareng ga 1991 le 1992.  Ka 1992, o ile a kgethwa go ba Mongodi wa Profense wa ANC ya Gauteng, yeo maemong ao a ilego a o šomile gotee le Modulasetulo wa Profense Tokyo Sexwale .

Mmušo wa profense[lokiša | edit source]

Ka 1994, dikgethong tša mathomo tša temokrasi tša Afrika Borwa , o ile a kgethwa go ba lekgotlatheramelao la profense ya Gauteng gomme a ba moetapele wa ntlo.  Ka morago ga mengwaga ye mebedi, Mashatile o ile a tsenela kabinete ya profense, moo a šomilego mengwaga ye 13 ye e latelago, mathomong bjalo ka Leloko la Lekgotlaphethiši (MEC) la Dinamelwa le Mešomo ya Setšhaba (1996–1998) gomme ka morago bjalo ka MEC ya Polokego le Tšhireletšo ( 1998-1999) e lego.  Ka fase ga Tonakgolo Mbhazima Shilowa , o ile a tšea dipotfolio tša maemo a godimo bjalo ka MEC ya Bodulo bja Batho (1999–2004) le ya Merero ya Ditšhelete le Ekonomi (2004–2008). E be e le modirišani wa kgaufsi wa Shilowa, yo a bego a lebelelwa e le monna wa letsogo le letona la yo wa mafelelo le mošireletši.  Bjalo ka MEC wa Ditšhelete, o be a amega kudu go rulaganyeng protšeke ya go sepela ka lebelo ya Gautrain ,  gomme gape a hlama le go hloma Senthara ya Ditirelo tše di Abelanwago ya Gauteng, yeo e bego e tsepamiša dikabo tša ditekanyetšo tša profense mafapha le ao a sotšwego bjalo ka ao a sa šomego gabotse le ao a lego kotsing ya tšhomišompe ya bomenetša.

ANC ya Profense[lokiša | edit source]

Ka yona nako yeo, Mashatile o ile a rotogela maemong a Gauteng ANC. O ile a dula e le Mongodi wa Profense go fihla ka 1998, ge a kgethwa go ba Motlatšamodulasetulo wa Profense ka fase ga Modulasetulo yo mofsa wa Profense Mathole Motshekga .  Mashatile o ile a lebelelwa bjalo ka moganetši wa Motshekga mengwageng ye e latetšego, yeo ka yona Komitiphethiši ya Profense ya ANC e ilego ya arogana ka boetapele bja Motshekga, gomme seo sa lebiša ka 2000 go phatlalatšwa ga yona ke Komitiphethiši ya Bosetšhaba ya ANC .  Ka 2001, ge mokgatlo wa profense o kgetha boetapele bjo boswa, Mashatile o be a lebelelwa bjalo ka mohlahlami yo a ka bago gona wa Motshekga, eupša mafelelong o ile a emela go kgethwa gape go ba motlatšamodulasetulo gomme a lahlegelwa kgahlanong le Angie Motshekga , mosadi wa Mathole.  Ka 2004, o ile a boela a phenkgišana le go ba motlatšamodulasetulo  gomme a bethwa gape ke Motshekga.  Le ge go le bjalo, o ile a dula e le leloko le le tlwaelegilego la Komitiphethiši ya Profense ya ANC.  Gape o ile a dula e le leloko la SACP go fihla bonyenyane ka 2007.


Modulasetulo wa ANC Gauteng [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Dikgetho: 2007 [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Khonferentsheng ye e latelago ya go kgetha ya ANC ya profense ka 2007, Mashatile o thakgotše maiteko a go ba modulasetulo wa profense, e lego maemo a godimo kudu ka mokgatlong wa profense, a kitima kgahlanong le di-MEC-gotee le yena Angie Motshekga le Nomvula Mokonyane . Motshekga o be a lebelelwa bjalo ka mophadišani wa gagwe wa mathomo; the Mail & Guardian e boletše gore o emela "seniority" mola Motshekga a emela "bao ba nyakago phetogo ya madi boetapeleng".  Taba ye nngwe ye bohlokwa mo lesolong e be e le boemo bja go latelana bja baphadišani ka ga potšišo ya go hlatlama ga boetapele ka go ANC ya bosetšhaba, yeo e bego e gotše ka borutho pele ga Khonferentshe ya Bosetšhaba ya bo 52 ya mokgatlo , yeo e bego e tla swarwa ka Polokwaneka Dibatsela 2007. Mashatile o be a bolelwa kudu gore ga a thekge le ge e le ofe wa bonkgetheng ba babedi ba bagolo – Mopresidente wa ANC yo a lego maemong a gagwe Thabo Mbeki le Motlatšamopresidente wa ANC yo a lego maemong a gagwe Jacob Zuma – eupša go e na le moo o thekga bonkgetheng bja go se be le maemo a Tokyo Sexwale. Ka go fapana, moganetši wa gagwe lebelong la profense, Motshekga, o thekgile Zuma phatlalatša, go swana le ANC Youth League , yeo e bego e kgethile Mashatile go ba modulasetulo wa profense.

Khonferentsheng ye, yeo e butšwego ka Midrand ka la 7 Diphalane 2007, Modulasetulo wa Profense yo a tlogago Shilowa o ganne go kgethwa go ema go kgethwa gape; go be go bolelwa gore o thekga maiteko a Mashatile a go mo hlatlama.  Ka lona letšatši leo,  Mashatile o ile a kgethwa go ba Modulasetulo wa Profense ya ANC, gomme Mokonyane e le motlatša gagwe.

Polelo ya gagwe ya go tswalela khonferentshe, Mashatile o boditše bao ba bego ba le gona gore "Ka Gauteng ga go na maemo a motho ka o tee ka o tee, ga go na maemo a Paul Mashatile a gore re tla mo kgetha boetapeleng bja setšhaba" ka Dibatsela, a tshepiša gore mokgatlo wa profense o tla tsena dipoledišanong tša kopanelo go hlama maemo a kopanego.  Profense e ile ya feleletša e ratile Zuma mo kgatong ya dikgetho,  gomme mosekaseki Aubrey Matshiqi o ile a akanyetša gore thekgo ya yona e arotšwe magareng ga Mbeki le Zuma khonferenseng ka boyona.

Tonakgolo ya Gauteng: 2008–2009 [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Ka la 7 Diphalane 2008, Mashatile o ile a kgethwa go ba Tonakgolo ya Gauteng, a tšea legato la Shilowa, yo a bego a rola modiro go ipelaetša kgahlanong le sephetho sa ANC sa go tloša Mopresidente Thabo Mbeki mo ofising.  Le ge go le bjalo, Mashatile o šomile bjalo ka Tonakgolo lebaka la ka fase ga ngwaga. Ka la 6 Motsheganong 2009, go ya ka dikgetho tša kakaretšo tša 2009 , o ile a tšeelwa legato bjalo ka Tonakgolo ke motlatša wa gagwe ka go ANC, Nomvula Mokonyane,  gomme a kgethwa maemong a mannyane a Motlatšatona wa Bokgabo le Setšo ka fase ga Mopresidente Jacob yo a sa tšwago go kgethwa Zuma. Se se be se lebelelwa bjalo ka "go phasola sefahlego" go Mashatile, ge go lebelelwa go tuma ga gagwe ka profenseng le ditlwaelo tša ANC mabapi le go beela badulasetulo ba mokgatlo wa diprofense maemo a tonakgolo.  Dikgweding tše di latelago, ma- Sowetan a begile gore Mashatile o ile a lebana le karogano ka gare ga ANC ya profense, ka dihlopha tše dingwe tšeo di bego di sepelelana le Mokonyane goba ba Motshekga.

Tona ya Bokgabo le Setšo: 2010–2014 [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Mokonyane o be a tšewa gape bjalo ka nkgetheng yo a kgethilwego ke boetapele bja bosetšhaba bja ANC go ba modulasetulo wa profense wa ANC,  eupša khonferenseng ya go kgethwa ya ANC ya Gauteng ka Motsheganong 2010, Mashatile o ile a fenya ka maatla, a thopa dikgetho gape ka dikgetho tše 531 go feta tše 356 tša Mokonyane .  _  Gape ka morago ga moo, ka la 31 Diphalane 2010, Zuma o tsebišitše ka tlhatlošo ya Mashatile go ba Tona ya Bokgabo le Setšo.  Mashatile o ile a ikana kaSeboka sa Maloko a Palamente e le gore a tšee maemo ao.

Bidi ya Matlotlo a ANC: 2012 [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Bogareng bja ngwaga wa 2012, go bile le dipego tša gore Mashatile o be a šomiša khuetšo ya gagwe ka gare ga mokgatlo go lobby gore Zuma a bewe mošomong gomme mohlomongwe a phagamišetšwa maemong a boetapele bja setšhaba.  ANC ya Gauteng, le Mashatile ka sebele, ba thekgile phatlalatša phetogo ya boetapele ka go ANC pele ga Khonferentshe ya Bosetšhaba ya bo 53 ya ANC ka Dibatsela 2012.  Khonferentsheng yeo, Mashatile o emetše Motšhireletši wa Matlotlo wa setšhaba ka letlapa leo le lebanego le mophenkgišani wa mopresidente Kgalema Motlanthe.  Go swana le Motlanthe, o ile a lahlegelwa ke bouto ka mo go kwagalago, gomme Zweli Mkhize o ile a kgethwa go ba Motšhireletši wa Matlotlo ka dibouto tše 2,988 go dibouto tša gagwe tše 961. Gape o paletšwe ke go hwetša dikgetho tše di lekanego go thopa dikgetho go Komitiphethiši ya Bosetšhaba ya mokgatlo,  le ge e le gore o ile a dula e le leloko la mošomo la komiti maemong a gagwe bjalo ka Modulasetulo wa Profense.

Go ya ka dikgetho tša 2014 , Zuma o ile a kgethwa gape bjalo ka mopresidente wa bosetšhaba gomme a raka Mashatile kabineteng ya gagwe ya kotara ya bobedi .  Mashatile o ile a boela morago dipankeng tša ka morago tša Seboka sa Maloko a Palamente, moo a šomilego bjalo ka modulasetulo wa komiti ya dikabo.  Gape o ile a kgethwa gape, a sa ganetšwe, bjalo ka Modulasetulo wa ANC Gauteng ka Diphalane 2014.  O tlogetše lekgotlatheramelao la bosetšhaba ka Hlakola 2016, ge a be a kgethwa go ba MEC wa Bodulo bja Batho le Pušo ya Tirišano ka kabineteng ya Tonakgolo ya Gauteng David Makhura , modirišani wa kgauswi. O šomile ka kabineteng ya profense go fihla mathomong a 2018, ge a tšea maemo a mokgatlo wa nako ka moka wa Motšhireletši wa Matlotlo wa ANC.  Mo nakong ye, o ile a dula e le moganetši yo a tiilego ka toka wa Zuma:  ka morago ga kahlolo ya Kgorotsheko ya Molaotheo ya 2016 ka ga boitshwaro bjo bobe bja Zuma ka go Nkandla saga , Mashatile o ile a etelela pele pitšo ya Gauteng ANC ya gore Zuma a fologe setulong,  pitšo yeo a e boeletšago ka morago bekeng pele Zuma a gopolwa ke ANC.

Ka go ANC ya bosetšhaba [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Motšhireletši wa Matlotlo wa ANC: 2017–2022 [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Ka la 18 Dibatsela 2017, Mashatile o ile a kgethwa go ba Motšhireletši wa Matlotlopharephare wa ANC Khonferentsheng ya Bosetšhaba ya bo 54 ya morago , yeo gape e swayago mafelelo a nako ya Zuma bjalo ka mopresidente wa mokgatlo. Mashatile o thopile dikgetho tše 2,517, kgahlanong le 2,178 ka Maite Nkoana-Mashabane .  O ile a kitima ka letlapa la nkgetheng wa mopresidente yo a thopilego Cyril Ramaphosa , gomme go begwa gore o ile a dirišana le David Mabuza go boledišana ka phihlelelo ya letlapa leo.  Bahlalosi ba bangwe ba boletše gore Mashatile o be a na le tema ye e tšerego nako ye telele le ya sedirišwa go boentšenere bja go hlatloga ga Ramaphosa.

Maemo a Motšhireletši wa Matlotlo e be e le mošomo wa nako ka moka wo o theilwego ka ntle ga ntlokgolo ya ANC kua Luthuli House ka Johannesburg .  Ka Pherekgong 2022, ka Mongodipharephare Ace Magashule a fegilwe le Motlatšamongwaledipharephare Jessie Duarte a le maikhutšong a bolwetši, Mashatile o ile a kgethwa go ba Mongodipharephare wa ANC wa mošomo;  o ile a tšwela pele maemong ao ka morago ga lehu la Duarte ka Phupu.

Motlatšamopresidente wa ANC: 2022– [ edit | mohlodi wa go rulaganya ] .[lokiša | edit source]

Ka la 19 Dibatsela 2022 Khonferentsheng ya Bosetšhaba ya bo 55 ya ANC , Mashatile o ile a kgethwa go ba Motlatšamopresidente wa ANC, a šoma ka fase ga Ramaphosa.  Bogareng bja 2022 o be a letetšwe kudu go phenkgišana ka ye nngwe ya maemo a godimo a boetapele bja mokgatlo,  mohlomongwe le go ba mopresidente.  O tšweletše bjalo ka mofenyi wa pele bakeng sa motlatšamopresidente nakong ya kgato ya dikgetho: e be e le nkgetheng yo a ratwago wa makala diprofenseng tše šupago go tše senyane tša mokgatlo, ntle le Kapa Bohlabela , yeo e bego e rata Oscar Mabuyane , le Mpumalanga , yeo e bego e rata Ronald Lamola o ile a tšoana le . Khonferentsheng yeo, o hweditše dibouto tša go feta 50% fela, a hwetša dikgetho tše 2,178 kgahlanong le Mabuyane tše 1,858 le tša Lamola tše 315.

Dingangišano[lokiša | edit source]

"Alex mafia"[lokiša | edit source]

Mashatile gantši o hlaotšwe bjalo ka leloko le legolo la seo se bitšwago "Alex mafia" – lereo leo tšhomišo ya lona e bego e thibetšwe ka lekgotleng la melao la Gauteng ka 2010,  le yeo e šupago netweke ya boradipolotiki le borakgwebo bao ba nago le ditlemo tša motho ka noši tšeo di tšwago ka Mokgatlo wa go lwantšha kgethologanyo wa toropo ya Alexandra.  Ka 2006, Mail & Guardian e begile gore ditlemo tše bjalo di ka ba di dirile gore Mashatile a hwetše dishere khamphaning ya disoftware yeo e nago le dikonteraka tša mmušo, mohlomongwe ya hlola thulano ya dikgahlego .  Mokhomišenare wa Botshepegi wa Gauteng, Jules Browde, o ile a hlwekiša Mashatile go se swane le ge e le gofe ka December ngwageng woo, a hwetša gore Mashatile ga se a ke a diriša kgetho ya gagwe ya dišere gomme o tsebagaditše dishere tšeo ka phošo.

Ditshenyagalelo tša lebenkele la go jela[lokiša | edit source]

Ka June 2006, Mashatile, yo ka nako yeo e bego e le MEC wa Ditšhelete, o ile a baka mahlabisadihlong a manyenyane ge a be a diriša R 96,000, yeo e bego e lefišwa karateng ya gagwe ya mokitlana ya mmušo, dijong tše tee tša mantšiboa bakeng sa bašomi ba mmušo lebenkeleng la go jela la maemo a godimo la Fora kua Sandton .  Kuranta ya The Star e begile gore Mashatile o dirile ditshenyegelo tša go feta R250,000 ka "boithabišo" magareng ga Hlakola le Mosegamanye ngwageng woo.  Ka morago ga dikgwedi tše pedi, Mashatile o ile a swara dijo tše dingwe tša mantšiboa tša mmušo lefelong lona leo la go jela, ka nako yeo ka ditshenyagalelo tša R108,000, gomme mmoleledi wa gagwe o ile a tuka mahlabisadihlong ka go latola dipego tšeo ka maaka. Dinyakišišo tšeo di ilego tša latela, Mokhomišenare wa Botshepegi wa Gauteng o ile a hlwekiša gape Mashatile, mo nakong ye ditatofatšong tša gore o šomišitše karata ya gagwe ya mokitlana ya mmušo gampe goba ka bofora a begile ditshenyegelo tša gagwe ka fase.

Protšeke ya Mpshafatšo ya Alexandra[lokiša | edit source]

Pele ga dikgetho tša kakaretšo tša 2019 , go ile gwa tsoga ngangišano go dikologa dipolelo tša gore mmušo wa Gauteng o sentše – goba boradipolotiki ba wona ba utswe – R1.3 pilione ya ditšhelete tšeo di reretšwego Protšeke ya Mpshafatšo ya Alexandra, e lego lenaneo la boiketlo leo le rulagantšwego ke kgoro ya Mashatile nakong ya gagwe ya mathomo bjalo ka Bodulo bja Batho MEC (1999-2004) le ba bangwe. Ge dinyakišišo tša mohlakanelwa tša Mošireletši wa Setšhaba le Khomišene ya Ditokelo tša Botho ya Afrika Borwa , Mashatile le bahlankedi ba bangwe ba ganeditše gore tšhelete efe goba efe ye bjalo e timetše goba e abetšwe mathomong.  Mashatile o ile a tsenya molato wa go senya leina wa R2-million kgahlanong le mokgatlo wa kganetšo wa Economic Freedom Fighters le baetapele ba wona ba babedi, Julius Malemale Mandisa Mashego ,  ka morago ga gore ba laetše gore o bile le seabe ka bomenetša ge a laola Protšeke ya Mpshafatšo ya Alexandra.

Bophelo bja motho ka noši[lokiša | edit source]

Mashatile o na le barwa ba babedi le barwedi ba babedi.  Mosadi wa gagwe, Manzi Ellen Mashatile, o hlokofetše ka Phupu 2020.  Ka Ngwatobošego 2020, o thakgotše Manzi Mashatile Foundation go tšwetša pele mananeo a thuto go mo gopola.  O thekga Orlando Pirates.

Methopo[lokiša | edit source]

[1] [8] [9] [5] [6] [7] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [3] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [2] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [4] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77]

Ditšhupetšo[lokiša | edit source]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Ratshitanga, Mukoni T. (9 April 1998). "From Township Activist to MEC". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 2. 2.0 2.1 Forde, Fiona (4 April 2012). "Paul Mashatile, Zuma's Other Headache". Africa Report (in American English). Retrieved 23 July 2022.
 3. 3.0 3.1 Brkic, Branko (22 December 2009). "Paul Mashatile, the Incredible Vanishing Man". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 4. 4.0 4.1 4.2 Quintal, Genevieve (18 December 2017). "Paul Mashatile Gets Set to Leave Gauteng After Being Named ANC Treasurer-General". Business Day (in English). Retrieved 23 July 2022.
 5. 5.0 5.1 Basson, Adriaan (19 July 2007). "Paul Mashatile: Fees Kickback?". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 6. 6.0 6.1 Hlongwane, Sipho (3 April 2012). "2017, Paul Mashatile's Time". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 7. 7.0 7.1 "ANC Names New Gauteng Premier". News24 (in American English). 7 October 2008. Retrieved 23 July 2022.
 8. Madisa, Kgothatso (22 June 2020). "Paul Mashatile's Mother Has Died". The Sowetan (in English). Retrieved 23 July 2022.
 9. "'Mafia' man means business". IOL (in English). 12 October 2007. Retrieved 1 December 2022.
 10. "The Premier's Profile: Premier Mashatile". Gauteng Online. 2008. Archived from the original on 25 May 2014. Retrieved 8 November 2012.
 11. "Out To Lunch". Mail & Guardian (in English). 16 October 2006. Retrieved 23 July 2022.
 12. "ANC Gauteng moves to eliminate internal rifts". The Mail & Guardian (in English). 16 November 2001. Retrieved 1 December 2022.
 13. "A battle for power in the regions". The Mail & Guardian (in English). 26 April 2001. Retrieved 1 December 2022.
 14. "Challengers for Shilowa". The Mail & Guardian (in English). 26 October 2001. Retrieved 1 December 2022.
 15. "Battle for the top ANC post in Gauteng begins". The Mail & Guardian (in English). 27 September 2007. Retrieved 1 December 2022.
 16. "ANC lashed over Gauteng border plan". IOL (in English). 13 December 2004. Retrieved 1 December 2022.
 17. "'Dignity, discipline' on road to Polokwane". The Mail & Guardian (in English). 10 October 2007. Retrieved 1 December 2022.
 18. "Youth Want Mashatile to Back Zuma". Business Day. 4 October 2007. Retrieved 1 December 2022 – via allAfrica.
 19. "ANC Women's League backs Zuma". The Mail & Guardian (in English). 27 November 2007. Retrieved 1 December 2022.
 20. Matshiqi, Aubrey (11 October 2013). "Gauteng ANC calling on Mbeki to be Zuma's flower girl". Polity (in English). Retrieved 1 December 2022.
 21. "Mokonyane Declared Premier". News24. 6 May 2009. Archived from the original on 9 May 2009. Retrieved 6 May 2009.
 22. Makhanya, Mondli (7 November 2010). "The Rise, Decline and Rise and Rise of Gauteng's Power Man". Sunday Times (in English). Retrieved 23 July 2022.
 23. "When Jacob Zuma overlooked Paul Mashatile for Gauteng premier..." Business Day (in English). 20 April 2016. Retrieved 1 December 2022.
 24. "Power politics". Sowetan (in English). 28 July 2009. Retrieved 1 December 2022.
 25. "Battle for power". Sowetan (in English). 23 July 2009. Retrieved 1 December 2022.
 26. Brkic, Branko (14 January 2010). "The End is Nigh for Paul Mashatile". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 27. Brkic, Branko (6 May 2010). "Cosatu Gauteng Backs Mashatile for Country's Most Powerful Provincial Chairmanship". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 28. Brkic, Branko (8 May 2010). "Paul (The Survivor) Mashatile trounces Nomvula (Still The Premier) Mokonyane". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 29. "The Return of the Alex Mafia". City Press (in American English). 9 May 2010. Retrieved 23 July 2022.
 30. "Mashatile retains position as ANC chairperson". The Mail & Guardian (in English). 8 May 2010. Retrieved 1 December 2022.
 31. "Power Falls to Paul in Gauteng". News24 (in American English). 7 November 2010. Retrieved 23 July 2022.
 32. Letsoala, Matuma (5 November 2010). "Much Arm Twisting Over Gauteng Cabinet". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 33. Pillay, Verashni (31 October 2010). "Zuma Replaces Seven Ministers in Reshuffle". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 34. "Swearing-in of Minister of Arts and Culture". Presidency of the Republic of South Africa. 3 November 2010. Archived from the original on 20 December 2022. Retrieved 23 July 2022.
 35. Hlongwane, Sipho (11 June 2012). "Gauteng ANC's First Brick in Mashatile's Road to Mangaung". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 36. Munusamy, Ranjeni (20 July 2012). "ANC Gauteng: The Mangaung Game Changers". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 37. "Gauteng snub of Zuma lays bare leadership divisions". Sowetan (in English). 10 October 2012. Retrieved 1 December 2022.
 38. England, Andrew (12 December 2012). "Motlanthe to Challenge Zuma for ANC Job". Financial Times. Retrieved 23 July 2022.
 39. Subramany, Deshnee (18 December 2012). "Mangaung: The ANC's Newly Elected Top Six". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 40. "Results of the elections for the ANC NEC 2012 - PARTY". Politicsweb (in English). 20 December 2012. Archived from the original on 22 June 2017. Retrieved 8 December 2021.
 41. Ferreira, Emsie (25 May 2014). "Executive Decision: Zuma's New Cabinet". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 42. Orderson, Crystal (11 September 2018). "Paul Mashatile, Treasurer General, African National Congress, South Africa". Africa Report (in American English). Retrieved 23 July 2022.
 43. "Mashatile Re-Elected as ANC's Gauteng Chair". Mail & Guardian (in English). 4 October 2014. Retrieved 23 July 2022.
 44. "Mashatile retains ANC Gauteng top post". Business Day (in English). 4 October 2014. Retrieved 1 December 2022.
 45. Grootes, Stephen (2 February 2016). "Mashatile and Makhura Will Lead the ANC Cavalry to Defend the Capital". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 46. Corke, Emily; Grootes, Stephen (3 February 2016). "Premier Explains Decision to Appoint Paul Mashatile". Eyewitness News. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 22 February 2016.
 47. Dlamini, Penwell (13 March 2018). "Uhuru Moiloa Replaces Paul Mashatile in Gauteng Executive". Sunday Times (in English). Retrieved 23 July 2022.
 48. Nicolson, Greg (18 December 2017). "Meet the ANC's New Top Six". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 49. Letsoalo, Matuma (12 April 2016). "Gauteng ANC: Zuma Must Step Down". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 50. Nicolson, Greg (12 April 2016). "ANC Gauteng: Do the Right Thing, President Zuma". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 51. Cotterill, Joseph (4 February 2018). "ANC Leaders Pile Pressure on Jacob Zuma to Step Down". Financial Times. Retrieved 23 July 2022.
 52. Hunter, Qaanitah (19 November 2019). "Balance of Power: Behind Ramaphosa's Campaign for the Presidency". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 53. Nicolson, Greg (21 December 2017). "New NEC Split Down the Middle". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 54. AmaShabalala, Mawande (18 January 2022). "Paul Mashatile to Hold the Fort in ANC SG Office Until Jessie Duarte Recovers". Sunday Times (in English). Retrieved 23 July 2022.
 55. Mtshali, Samkelo (20 July 2022). "Mashatile to Ensure There Is No Vacuum in ANC SG's Office Following Duarte's Death". Sunday Tribune (in English). Retrieved 23 July 2022.
 56. "Ramaphosa wins big with four allies in top seven". City Press (in American English). 19 December 2022. Retrieved 19 December 2022.
 57. Masuabi, Queenin (26 May 2022). "Fierce Contestation Expected for ANC Deputy President Position". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 58. Tandwa, Lizeka (22 June 2022). "Paul Mashatile Likely To Be the Biggest Winner in Gauteng Conference". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 59. Grootes, Stephen (27 June 2022). "ANC in Gauteng: The Dawning of the Age of Panyaza Lesufi Comes With Problems, Many Big, Difficult, Painful Problems". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 60. Madiba, Thabi (11 October 2022). "Paul Mashatile could become ANC president – Justice Malala". Polity (in English). Retrieved 6 November 2022.
 61. "ANC TOP 6 – see the branch nominations breakdown with our interactive graphic". Daily Maverick (in English). 23 November 2022. Retrieved 1 December 2022.
 62. Maseko, L.M. (9 December 2010). "Why I'm Banning the Term 'Alex Mafia'". PoliticsWeb (in English). Retrieved 23 July 2022.
 63. Adriaan, Basson (31 August 2007). "Mashatile and the 'Alex Mafia'". Mail & Guardian (in English). Retrieved 23 July 2022.
 64. Malefane, Moipone (3 May 2009). "Where To Now for the Alex Mafia?". Sunday Times (in English). Retrieved 23 July 2022.
 65. "MEC's R50m 'Conflict'". Mail & Guardian (in English). 3 July 2006. Retrieved 23 July 2022.
 66. "A Very Browde Sweep". Mail & Guardian (in English). 8 December 2006. Retrieved 23 July 2022.
 67. Ndaba, Baldwin (5 December 2006). "Gauteng MEC's R50m Shares Claim Deemed False". Independent Online (in English). Retrieved 23 July 2022.
 68. Ndaba, Baldwin (22 September 2006). "MEC Blows R96 000 on Dinner". Independent Online (in English). Retrieved 23 July 2022.
 69. Naidu, Edwin (24 September 2006). "Mashatile's R96 000 Dinner Bill 'Not Unusual'". Independent Online (in English). Retrieved 23 July 2022.
 70. Ncana, Nkululeko (14 December 2007). "He Did Order 2nd Helping". Sunday Times (in English). Retrieved 23 July 2022.
 71. "Mashatile Cleared of Abusing Credit Card". Star. 23 June 2008. Retrieved 23 July 2022 – via Security.co.za.
 72. Simelane, Bheki C. (19 November 2019). "Another Former Gauteng Premier Denies Existence of 'Missing' R1.3bn". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 73. Malatji, Ngwako (30 June 2019). "Paul Mashatile Sues the EFF". The Sowetan (in English). Retrieved 23 July 2022.
 74. Mvumvu, Zingisa (2 July 2019). "Malema Slates Mashatile For 'Taking Advantage' of Defamation Ruling Against EFF". Sunday Times (in English). Retrieved 23 July 2022.
 75. Mabasa, Nkateko (1 May 2019). "Malema Calls for Arrest of Those Who Wasted Alexandra Renewal Project Money". Daily Maverick (in English). Retrieved 23 July 2022.
 76. Hunter, Qaanitah (5 July 2020). "Wife of Paul Mashatile Dies A Week After He Buried His Mother". News24 (in American English). Retrieved 23 July 2022.
 77. "Paul Mashatile Launches Foundation in Honour of His Late Wife Manzi Mashatile". City Press (in American English). 29 November 2020. Retrieved 23 July 2022.