Jump to content

Umqombothi

Gotšwa go Wikipedia

 

Bjala bja setšo ( </link> ), ke bjala bja setšo bja Afrika-Borwa bjoo bo dirilwego ka mabele, mmela wa lehea, mmela wa mabelethoro, pidišo le meetse. E tletše kudu ka bithamine B . Bjala bjo bona le boleng bjo bo nnyane bja senotagi (gantši ka fase ga diperesente tše tharo (3%)) gomme e tsebja ka go ba le monkgo wo boima le wo o lego bodila ka tsela ye e sa tlwaelegago. Ka tebelelo, bjala bo ba le mebala ye mebedi le bosehlana. Ke bjo bo loilego, bo tšwelela bjalo ka khirimi le matšhitšhikhi (go tšwa go lehea).

Bjala bja setšo bo hlotlwa ka latela meetlo ya setšo, gomme tše di fapana gannyane go ya ka dilete. Resiphi gantši e tšwetšwapele meloko ka meloko. Bjala bo hlotlwa ka setšo ka go šomiša mollo wa ka ntle ga ntlo. Ke moka o fodišwa ka ntle ga ntlo go fihla dithemperetšheng tša tikologo.

Metswako ye e šomišwago ke: dikelo tše di lekanago tša bupi bja lehea, bupi bja mabele bjo bo pšhatlagantšwego (mmela wa mabele) le mmela wa mabelethoro ye e pšhatlagantšwego. Malt ya lehea e fa biri ya segalo se bofefo ka tatso ye boleta. Malt ya sorghum e fana ka biri ye lefsifsi.