True Jesus Church

Gotšwa go Wikipedia

"True Jesus Church" ke kereke yeo ikemetšego, ithomilego China ka 1917. Mamohla, enale ditho/balatedi bao ba batametsego dimilione tše 1.5 dinageng tše mashome a mane le tlhano, dikontinenting tse tshela. Kereke ye, e wela go "Pentecosal branch of Sekriste" yeo e thomileng mathomong a centuary ya masome pedi. Esale ka 1997, kereke ithomile mo Afrika Borwa. Maikemesetšo ke go rera lentšwe la Modimo ditšhabeng pele ga go tla labobedi ga Jesu. Dithutatumelo le tumelo tša kereke tše lesome ke:

  1. Moya o mokgethwa: Go amogela moya Yomokgethwa, tšhupo ele go bolela ka maleme, ke tiišetšo ya bohwa ba rena bja Bogoši Legodimong.
  2. Kolobetso: Go kolobetšwa ka meetse ke sakramente ya tswarelo ya dibe le tswalogape. Kolobetšo e dirwa meetsing a noka goba lewatle. Mokolobetši, (yeo a kolobeditšwego ka meetsi le moya o mokgethwa) o kolobetša ka leina la Morena Jesu Kriste. Motho yeo a kolobetšwago o inelwa meetseng ka hlogo, sefahlego se lebeletše fase.
  3. Go hlapiswa maoto: Sakremente ya go hlapiša maoto e fana ka sebaka sago tšea karolo le Morena Jesu. Ebile ke kgopotšo gore re rate, go kgethege, go ikokobetša, go lebalele le tirelo. Batho ka moka ba kolobeditšwego ba swanela ke go hlapa maoto ka leina la Jesu Kriste. Go hlapa maoto go dirwe mowe go kgonagalago.
  4. Selalelo: Selalelo ke sakremente ya go gopola lehu la Morena Jesu Kriste. Ke tsela ya go tsea karolo nameng le madi a Morena wa rena le go ba se tee le Morena gore re phele go safeleng legodimong, re kgone go tsoge mohleng wa mafelelo. Selalelo se jewe mowe go kgonagalago. Go šumišwe borotho le todi ya diterebe.
  5. Sabatha: Letšatši la Sabata, letšatši la bošupa la beke (Mokibelo), ke letšatši le lekgethwa, le šegofaditšwe ke Modimo. Ela letšatši le fase ga lešoko la mosa wa Morena le ela hloko go tlholo ya Modimo le phološo le tshepo ya khutšo bophelo bjbo botlago.
  6. Morena Jesu: Jesu Kriste, Lentšu leo fetogilego nama, o hwile sefapanong gore badira dibe ba bone topologo, a tsoga bahwing ka tšatši laboraro a rotogela legodimong. Ke yena mophološi wa rena feal, Mohlola magodimo le mafase, Modimo wa makgonthe.
  7. Bibele e kgethwa: "Bibele, e nale Testemente ya kgale le Testement ye mpsha, e hlodilwe ke Modimo, ke tsela ya nnete, tsela ya bophelo ya badumedi".
  8. Phologo: Phološo e fiwa ka kgaugelo ya Modimo tumelong. Badumedi ba latela moya o mokgethwa, ba reta Modimo le go rata bomotho."
  9. Kereke: "Kereke, ya go hlongwa ke Morena wa rena Jesu Kriste, ka moya o mokgethwa nakong ya dipula 'latter rain', ke kereke yago hlapholwa ya nnete ya dikanong tša Mapostola".
  10. Kahlolo ya mafelelo: Gotla labobedi ga Jesu go tla hlaga ka letšatši la mafelelo ge A theoga go tšwa legodimong go tlo ahlola lefase: baloki ba tla humana bophelo bjo basafelego, ge badira-bobe ba tla otlwa goya gosafelego.