Pherekgong

Gotšwa go Wikipedia
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pherekgong goba Janaware ke kgwedi ya pele ya ngwaga Tšhupamabakeng ya Gregorian. Pherekgong ke ye nngwe ya dikgwedi tše šupa tša go ba le matšatši a masometharotee (31).

Joachim von Sandrart, Pherekgong, 1642

Letšatši la pele kgweding ya Pherekgong le tsebja bjalo ka Letšatši la mathomo la ngwaga.

Maemo a boso kgweding ya Pherekgong[lokiša | edit source]

Ka kakaretšo, ye ke kgwedi ye e tonyago kudu karolonog ya ka godimo ya lefase (Northern Hemisphere), mola karolong ya tlase ya lefase (Southern Hemisphere) e le kgwedi ye e fišago.

Matšatši kgweding ya Pherekgong[lokiša | edit source]

Ngwageng wa go tlwaelega, Pherekgong e thoma letšatšibekeng le le swanago le la Diphalane. Mohlala, ge letšatši la pele la Pherekgong e le Labobedi, Diphalane le yona e tla thoma ka Labobedi, gomme bobedi di fela letšatšibekeng le le swanago ka ge di na le matšatši a masometharotee. Le ge Pherekgong e sa thome letšatšibekeng la go swana le la Dibokwane, dikgwedi tše pedi tše di fela ka letšatšibeke le le swanago. Ka gona Pherekgong, Dibokwane le Diphalane di fela ka letšatšibeke le le swanago.