Modimo

Gotšwa go Wikipedia
Modimo
Modimo

Bakreste, Bajuda, le Bamoslem ba dumela gore Modimo ke o tee yo a lego Tate yo maatla ka moka, Mohlodi wa legodimo le lefase, wa tšohle tše di bonwago le tše de sa bonwego. GENESI (Tlhôlô)

1:1 Mathomong Modimo o hlodile legodimo le lefase

1:2 Lefase le be le gobelane le se na selo; godimo ga bodiba go le leswiswi; moya wa Modimo o alametše meetse.

1:3 Modimo a re: Seetša a se be gona! Seetša sa na sa ba gona.

1:4 Modimo a bona seetša e le se botse; mme a aroganya seetša le leswiswi.

1:5 A re seetša ke Mosegare; leswiswi a re ke Bošego. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la pele.

1:6 Modimo a re: A go be le leratadima gare ga meetse le meetse; e be go aroganya meetse le meetse.

1:7 Mme Modimo a dira leratadima. Meetse a ka tlase ga leratadima a a aroganya le meetse a ka godimo ga lona. Mme gwa ba bjalo.

1:8 Modimo. lo a re leratadima ke Legodimo. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši labobedi.

1:9 Modimo a re: Meetse a ka tlase ga legodimo a a kgobokane felo gotee, gore go bonale mo go omilego. Mme gwa ba bjalo.

1:10 Modimo a re mo go omilego ke Lefase; mogobe wa meetse a re ke Lewatle. Mme Modimo a bona e le mo gobotse. " Modimo a re: Lefase a le mele bjang le dimela tša go enywa peu, le dihlare tša dienywa, tše di yago ka mehuta ya tšona ge di tšweletša dienywa tše di nago le dipeu. Mme Modimo a bona e le mo gobotse.

1:11 Ke mo lefase le medišitšego bjang le dimela tša go enywa dipeu di eya ka mehuta ya tšona, le dihlare tše di yago ka mehuta ya tšona di tšweletša dienywa tše di nago le dipeu. Mme Modimo a bona e le mo gobotse.

1:13 Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la boraro.

1:14 Modimo a re: Lerateng la legodimo a go be le dietša tša go aroganya masegare le mašego, tša go ba ditaetšo tša mabaka le tša matšatši le tša nywaga.

1:15 E be dietša lerateng la legodimo tša go bonegela lefase. Mme gwa ba bjalo.

1:16 Ke mo Modimo a dirilego dietša tše pedi tše kgolo, seetša se segolo sa go buša mosegare, le seetša se senyenyane sa go buša bošego; a dira le dinaledi.

1:17 Dietša tše o di beile lerateng la legodimo, ya ba tša go bonegela lefase,

1:18 le tšago buša mosegare le tša go buša bosego, tša go aroganya seetša le leswiswi. Mme Modimo a bona e le mo gobotse.

1:19 Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la bone.

1:20 Modimo a re: Meetse a a nyeunye dinyeunya tše di phelago, le nonyana di fofe godimo ga lefase di lebane le lerata la legodimo.

1:21 Ke mo Modimo a hlodilego dihlapi tše kgolo, le nyabanyabe ya diphedi ka moka tše di nyeunyago meetseng di eya ka mehuta ya tšona, le dinonyana ka moka tša diphego di eya ka mehuta ya tšona. Mme Modimo a bona e le mo gobotse.

1:22 Modimo a na a di šegofatša a re: Tswalang le ate le tlale meetseng a lewatle; nonyana tšona di ate faseng.

1:23 Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la bohlano.

1:24 Modimo a re: Lefase a le tšweletše diphedi di eya ka mehuta ya tšona, diruiwa le digagabi le diphoofolo tša naga di eya ka mehuta ya tšona. Mme gwa ba bjalo.

1:25 Ke mo Modimo a dirilego diphoofolo tša naga di eya ka mehuta ya tšona, le diruiwa di eya ka mehuta ya tšona, le digagabi ka moka tša nageng di eya ka mehuta ya tšona. Modimo a bona e le mo gobotse.

1:26 Bjale Modimo a re: A re direng motho ka go swantšha ka rena, a swane le rena; a buše dihlapi tša lewatle le nonyana tša godimo, le diruiwa, le lefase ka moka, le digagabi ka moka tše di gagabago lefaseng.

1:27 Ke mo Modimo a bopilego motho, a mmopa ka go itshwantšha, a mmopa ka go swantšha ka yena Modimo; a ba bopa monna le mosadi.

1:28 Modimo a ba šegofatša, a bolela le bona a re: Tswalang le ate, tlalang lefase, le le fenye le buše hlapi tša lewatle le nonyana tsa godimo, le nyabanyaba yohle ya diphedi mo faseng.

1:29 Modimo a re: Sedio, ke le neile dimela ka moka tsa go enywa peu tša mo lefaseng kamoka, le dihlare tšohle tse di lego mo go lona tša dienywa tša dipeu tša tšona; e be dijo tša lena,

1:30 1e tsa diphoofolo ka moka le nonyana tšohle tša godimo, le tšohle tše di gagabago mo lefaseng di na le moya o phelago. Ke di neile dimela ka moka tše ditala e be dijo tša tšona. Mme gwa ba bjalo.

1:31 Ya re ge Modimo a lebelela tšohle tše a di dirilego, a bona e le tše botse kudu. Ya ba mantšiboa, ya ba moso, tšatši la go selela.

2:1 Ke gona go phethega ga legodimo le ga lefase le ga makoko ohle a tšona.

2:2 Ka letšatši la go šupa Modimo a ba a phethile modiro wa gagwe wo a o dirilego; mme ka tšatši la go šupa a khutša a

feditše modiro wa gagwe ka moka wo a o dirilego.

2:3 Mme tšatši la go šupa Modimo o le šegofaditše a le dira le lekgethwa, ka gobane ka lona o khutšitše a feditše modiro wa gagwe ka moka wa tlholo wo a o dirilego.

2:4 Šedi ditaba tša tlholo ya legodimo le lefase, tša mehleng ya ge Morena Modimo a dira lefase le legodimo.


Methopo[lokiša | edit source]

Tumelo_ya_Nicea

Bibele Kgatišo ya boraro 1988 - Lekgotla La Bibele La Afrika-Borwa 1986