Jump to content

Tumelo ya Nicea

Gotšwa go Wikipedia

Re dumela go Modimo o tee Tate yo maatla ka moka, Mohlodi wa legodimo le lefase, wa tšohle tše di bonwago le tše de sa bonwego,

Re dumela go Morena o tee Jesu Kriste, Morwa Modimo motswalwanoši, Yo a tswetšwego ke Tate pele ga mehla ka moka, Modimo yo a tšwago go Modimo, Seetša se se tšwago Seetšeng, Modimo wa makgonthe yo a tšwago go Modimo wa mmakgonthe, Yo a tswetšego a sa bopšago, Yo boyena bja gagwe bo lego tee le Tate,Yo dilo ka moka di dirilwego ka yena; Yo a ilego a theoga magodimong, ka baka la rena batho, le ka baka la phološo ya rena,A namafatšwa ka maatla a Moya o Mokgethwa go Maria Kgarebe, gomme a ba motho, A bapolelwa rena sefapanong mehleng ya Pontius Pilatus. A hlokofatšwa, A bolokwa, A tsoga ka letšatši la boraro, ka mo mangwalo a bolelago ka gona, a rotogela magodimong, O dutše ka letsogong le letona la Tate; Gomme o tlo boa ka letago go ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego: Yo mmušo wa gagwe o ka se bego le bofelo.

Re dumela le go Moya o Mokgethwa, Morena, Mophediši, yo a tšwago go Tate le Morwa; A khunamelwago, a tumišwago gammogo le Tate, le Morwa, Yo a boletšego ka baporofeta.

Re dumela Kereke e tee, ye kgethwa, ye Bohle, ya Baapostola. Re dumela le Kolobetšo e tee ya go swarela dibe, Gomme ke letetše tsogo ya bahu,Le bophelo bja nako e tlago.