Lillian Ngoyi

Gotšwa go Wikipedia
Grave of Lilian Ngoyi in the Avalon Cemetery

Lilian Masediba Matabane Ngoyi, "Mma Ngoyi", (25 September 1911 – 13 March 1980) O be a le moAfrikaborwa wa go lwela tokologo. E be e le mosadi wa mathomo wa Go kgethwa bjale ka moetapele wa mokgahlo African National Congress, ebile o thušitše go thoma mokgahlo wa Federation of South African Women.

Pele a tla šoma bjale ka machinist kua textile mill, mo a ilego a šoma Go tloga ka 1945 go fihlela ka1956, Ngoyi o ile a ithuta goba mooki.

Ngoyi o belegwe ko Bloed Street, Pretoria. E be ele mosetsanyana a nnoši wa Annie le Isaac Matabane, be ele kgaetšedi ya masogana a mararo elego Lawrence, George le Percy. Rakgolo wa gagwe, gotšwa lehlakoreng la Mme ebe ele Johannes Mphahlele, wa leloko la bogoši bja ga Mphahlele yo a ilego a fetoga Methodist evangelist, a šoma le Samuel Mathabathe. Mmago Ngoyi o be a šoma go hlatswa diaparo mola tatagwe a šoma moepong. Ngoyi o tsene sekolo sa tlasana sa Kilnerton primary school go fihla ka mphato wa bobedi

Ka 1928, o ile a thothela gola Johannesburg Go ithutela tša booki gola City Deep Mine Hospital. Moo, o ile a nyalwa ke mootledi John Gerard Ngoyi, ka1934. Ba ile ba ba le morwedi yo elego Edith Ngoyi. Mo na wa gagwe o hlokagetše ka kotsi ya sefatanaga ka 1937.