Apartheid

Gotšwa go Wikipedia
Taboga go: Tšweletšo, fetleka

Apartheid Mokgwa wa kgetholloganyo wo o šomišitšwe mo Afrika Borwa ka mengwaga ye mentši ka melao.

Mantšu a a latelago a tšwa pukung ya sekolo ya Ditiragalo (Histori) ya kereite 8 ya 1970. A bontša gore batho ba baso ba be ba swanetšwe go phela bjang mo nageng ya bona ka nako ya apartheid

H98 thuto ya 164[lokiša | edit source]

Melao ya taolo ya ditikologo tša ditoropong[lokiša | edit source]

Re šetse re badile gore ke fela palo yeo e nyakegago ya Babaso yeo e dumelelwago kua ditikologong tša ditoropong. Ke ka lebaka leo dikgato tsa taolo di tšewago kua ditokologong tša ditoropong. Tše bohlokwa tša tšeo ke tše di latelago;

(1) Badiredi ba Babaso ga se ba swanela go tšewa go mmasepala wa tikologong ya toropong go išwa tikologong ya ditoropongkgolo ka ntle ga tumelelo.

(2) Kua tikologong ya ditoropokgolo ga go yoo a swanetšego go swara Mothomoso yoo a sa šomego go yena mo mobung wa gagwe goba mo setsheng sa gagwe. Ba swanetše go dula moo ba abetšwego gona.

(3) Mosadi wa Mothomoso a ka tsena fela mo tikologong ya toropokgolo fela ge a na le tumelelo ya Komsasa goba ya Masetrata wa setereke seo a dulago go sona, gammogo le bohlatse bja mmasepala wa motse woo a tsenago go wona.

(4) Monna wa Mothomoso a ka dula tikologong ya toropo fela ge a na le tumelelo (e ka ba ya go šoma goba go etela gona) goba ge a belegetšwe moo, goba a šomile mo go ya ka molao nywaga e lesome, goba mošimane yoo tatagwe a šetsego a humane tumelelo ya go dula fao.

(5) Ditumelelo tša go dula tikologong ya toropo tša Mothomoso yo a tšwago ditšhabeng, di loketše fela nako yeo a lego mošomong wa mong wa gagwe ka yona.

(6) Badiredi bohle ba swanetše go ngwadiswa lekaleng la mmasepala la bongwadišetso. Moneatiro le yena o swanetše go tsebiša lekala leo ge modiro wa modiredi wa gagwe o fedišwa.

(7) Babaso bao ba tšwago mafelong a ka ntle ga Repabliki le Afrika-Borwa-Bodikela ga se ba swanela go dula goba go šoma ditoropong ka ntle ga tumelelo. Tumelelo e bjalo e newa fela ka tlase ga mabaka ao e sego a ka mehla. Batho bao ba thwalwa fela ke meepo.

(8) Bathobaso bao ba tsenego ditoropong ka ntle ga tumelelo ba ka tlošwa.

Melao ye e thuša kudu gore Bathobaso bao ba šomago ditoropong, e be bona fela bao ba dulago moo. Meloko le bagwera ba bona ba ka no ya go ba etela. Fela ge ketelo ya gona e ka feta masomešupa-pedi a diiri, gona moeti o swanetse go hwetša tumelelo ya komsasa wa setereke sa gabo, gammogo le ya Lekala la Ngwadisetšo la toropo yeo a yago go etela go yona.

Melao ye e nyakega ka baka la mabaka ao a fapanego. Bathobaso bao ba dulago ka ntle ga Repabliki, go fa mohlala, ba gogwa ke dikholofelo tsa moputso o mokaone, mešomo e mebotse le bophelo bja seemo sa godimo. Ge ba ka lokollwa go tsena ka go rata, gona ba tlo tšeela Bathobaso ba rena mediro. Bathobaso ba ditoropong le bona ba swanetše go šireletšwa, ka gobane ba phela fela ka seo ba se golago. Phalalelo ya Bathobaso ba ditšhabeng kua toropong e ka dira gore ba amoge ba toropong meputso le di- phahla tša mošomo tša fokotšega. Phalalelo yeo e sa laolwego e ka isa go mathata a tlhokagalo ya nywako ya bodulo, bolofa, boitshwarompe le bosenyi.

Ditšhupetšo[lokiša | edit source]

Thutaleago: Lefase Maabane Le Lehono; Makwela A.O., Van Zyl M.C., Verster T.L.;(1970)