Jump to content

Tshere-tshere

Gotšwa go Wikipedia
Seswantšho:Tsheretshere2.jpg
Papadi Tsheretshere

Tsheretshere ke papadi ya go bapalwa kudu ke basetsana. E bapalwa kudu magaeng le ge nakong ye nngwe e bapalwa ditoropong. Papadi ye e nyakile go swana le papadi ye e bitšwago Hopscotch ka Seisimane.

Papadi ye e thomilwe mengwageng ye mentšhi ya go feta. Batho ba bangwe ba gonona gore baswa ga ba sa bapala papadi ye [1].

Melao ya moraloko[lokiša | edit source]

Seswantšho:Tsheretshere Court.png
Taetšo ya lebala

Ga go tsebege gabotse gore melao ya tsheretshere e fetogile gakae mo mengwageng, gabjale moraloko wo o bapalwa ke baraloki ba babedi goba go feta. Go thongwa ka go thala khutlonne ye kgolo fase, ya go ba le diphapošana go swana le seswantšho seo se lego letsogong la go ja. Baraloki ba tla šomiša leswikana goba kotikoti yeo e bewago le go ragelwa ka diphapošaneng tšeo.

 • Leswikana goba kotikoti e tla lahlelwa phapošaneng ya pele.
 • Moraloki a kolakoletša ka leoto le tee, go tshelela phapošaneng ya bobedi.
 • Ge a gata fase ka maoto a mabedi goba a gata mothalo, o ntšhwa moralokong.
 • Moraloki o tla tšwela pele go ya phapošaneng ya boraro go fihlela a tsena go ya mafelelo.
 • Ge a fihla phapošaneng ya mafelelo, o tla boela nkgokolong yeo e laeditšwego sethalong seo se lego letsogong la go ja.
 • Moraloki o tla re go boa a raga leswikana goba kotikoti gore e wele ka gare ka nkgokolo yeo e laeditšwego sethalong seo se lego letsogong la go ja.
 • Ge leswikana goba kotikoti e wela ka ntle ga nkgokolo, o tla swanela ke go thoma mathomomg.
 • Ka wona mongwa wo, moraloki o tla lahlela leswikana goba kotikoti ya bobedi, a nama a ya pele ka leoto le tee, a tshela ya bobedi a ya go ya boraro.

mekgwa ye mengwe ya go bapala moraloko wo[lokiša | edit source]

mokgwa wa mathomo[lokiša | edit source]

Dikhutlonne tše seswai di thalwa fase, tše nne lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

 • Moraloki o tla lahlela leswikana ka go khutlonne ya pele, ya letsogong la go ja.
 • Mmapadi o tla kolakoletša ka leoto le tee a ya phapošaneng ya pele. Ge a ka gata fase ka leoto la bobedi, o a tšwa gore yo mongwe a fiwe sebaka sa go raloka. Ge a gata mothalo wa phapošana, o loba papadi.
 • Moraloki o tla leka go ragela leswikana phapošaneng ya bobedi, a thankobela ka leoto le tee. Ge leswikana le ka tšwela ka ntle ga phapošana goba la wela mothalong, o loba papadi.
 • Moraloki o tla kolakoletša go ya phapošaneng ye e latelago go fihlela a felela ka ya mafelelo ya letsogong la nngele.

mokgwa wa bobedi[lokiša | edit source]

Seswantšho:Tsheretshere3.jpg
moraloko lebaleng

Mokgwa wa bobedi o nyakile go swana le wa pele[2]. Gabotsebotse, baraloki bao ba sa lobang thaloko (mokgwa wa pele) ba tšwela pele.

 • Moraloki wa pele o tla thala leloba gore baraloki bao ba sa lobang thaloko (mokgwa wa pele) ba tšwela pele.
 • Moraloki o tla lahlela leswikana phapošaneng ya pele yeo e se nago le leloba.
 • Moraloki o tla thankolela phapošaneng ya pele yeo e se nago le leloba.
 • Moraloki o tla tšwela pele a bapala bjalo ka mokgwa wa pele, phapang e le ge a sa gate ka gare ga phapošana yeo e nago le leloba.

Mokgwa wa boraro[lokiša | edit source]

Mokgwa wa boraro o swana le wa bobedi, efela baraloki bao ba sa lobang papadi (mokgwa wa pele) ba tšwela pele.

 • Moraloki o ponya mahlo a tsena phapošaneng ya a bolela gore o tsene. Ge a ka gata mothalo, o loba thaloko.
 • Moraloki o tšwela pele a tswaletše mahlo a gata ka gare ga diphapošana go fihlela go ya mafelelo.

Mokgwa wa boraro ke tsela yeo moraloki yo a nago le bokgoni a tšwelelago ka gona.

Melao mengwageng[lokiša | edit source]

Melao ya moraloko wo e fetogile mengwageng[3].

Histori ya moraloko[lokiša | edit source]

Go na le taetšo ya gore moraloko wo o be o ralokwa mengwageng ye mentšhi kudu, go feta mengwaga ye masomeseswai.

Methopo[lokiša | edit source]

 1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Tsheretshere_Interview3.ogg
 2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Tsherethsere_Interview2.ogg
 3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Tsheretshere_Interview1.ogg