Tshere-tshere

Gotšwa go Wikipedia
(Redirect go tšwa Tsere-tsere)
Taboga go: Tšweletšo, fetleka
Papadi Tshere tshere

Tshere-tshere ke papadi yago bapalwa kudu ke makgarebe. E bapalwa kudu magaeng le ge nakong yengwe e bapalwa ditoropong. Papadi ye e nyakilo go swana le papadi ya leina Hopscotch.

Papadi ye e thomilwe mengwareng mentšhi yago feta. Batho ba bangwe ba gonona gore baswa gaba sa bapala papadi ye [1].

Melao ya moraloko[lokiša | edit source]

Taetšo ya lebala

Gago tsebege gabotse gore melao ya tshere-tshere e fetogile ga kae mengwageng, efela ka se sebaka papadi ye e bapalwa ke baraluki ba ba bedi goba gofeta. Go thongwa ka go thala sebopego seo se lego letsogong la goja. Baraluki ba tla šumiša leswika, boga koti koti ya nthokologo.

 • Leswika goba koti-koti e tla lahlelwa go sekhutlothwi sa pele
 • Mmapadi a tshela sekhutlothwi sa pele ka leoto le tee, tshelela go sekhutlothwi sa bobedi.
 • Ge a gata fase ka maoto a mabedi goba a gata mothalo, papadi ya mofelela.
 • Mmapadi o tla tšwelapele goya go sekhutlothwi sa boraro go fihlela go sekhutlothwi sa mafelelo.
 • Ge a fihla go sekhutlothwi sa mafelelo, o tla boela go nkgokolo yeo e laeditšwego sebopegong seo se lego letsogong la goja.
 • Mmapadi o tlare ge a bowa a raga leswika goba kotikoti gore e wela gare ka nkgokolo yeo e laeditšwego sebopegong seo se lego letsogong la goja.
 • Ge leswika goba koti-koti e wela ka ntle ga nkgokolo, o tla swanela ke go thoma fase gape.
 • Ka wona mongwa wo, mmapadi o tla lahlela leswika goba koti-koti ya bobedi, a nama a ya pele ka leoto le tee, a tshela ya bobedi a yago ya boraro.

Tsela tše dingwe tša go bapala moraloko[lokiša | edit source]

Tsela ya mathomo[lokiša | edit source]

Dikhutlothwi tše seswai dithalwa fase, tše nne ka lehlakore.

 • Mmapadi o tla lahlela leswika sekhutlothwi sa pele, sa letsogong la goja.
 • Mmapadi o tla tshelela sekhutlothwing sa pele a šumiša leoto le tee. Ge a ka gata fase ka leoto la bobedi, o loba papadi. Ge a gata mothalo wa sekhutlothwi, o loba papadi.
 • Mmapadi o tla leka go ragela leswika sekhutlothwi sa bobedi, a šumisa leoto le tee. Ge leswika le tla tšhwela ka ntle ga sekhutlothwi goba la wela mothalong, o loba papadi.
 • Mmapadi o tla tshelela sekhutlothwing se selatego go fihlela a felela ka sa mafelelo letsogong la nngele.

Tsela ya bobedi[lokiša | edit source]

Papadi lebaleng

Tsela ya mobedi e nyakile go swana le ya pele[2]. Gabotsetse, babapadi bao ba sa lobang papadi (tsela ya pele) ba tšwelapele.

 • Mmapadi wa pele o tla thala leloba baraloki bao ba sa lobang papadi (tsela ya pele) ba tšwelapele. sa pele.
 • Mmapadi o tla lahlela leswika sekhutlothwi sa pele seo se senago le leloba.
 • Mmapadi o tla tshelela sekhutlothwi sa pele seo se senago le leloba.
 • Mmapadi o tla tšhwelapele a bapala bjalo ka tsela ya pele, phapang e ele ge a sa gate sekhutlothwi sa lelomo.

Tsela ya boraro[lokiša | edit source]

Tsela ya boraro e swana le ya bobedi, efela babapadi bao ba sa lobang papadi (tsela ya pele) ba tšwelapele.

 • Mmapadi o ponya mahlo a tsena sekhutlothwi sa pele a bolela gore o tsene. Ge a ka gata mothalo, o loba papadi.
 • Mmapadi o tšwelapele a tswaletše mahlo a gata magareng ga dikhutlothi go fihlela sa mafelelo.

Mohuta wa boraro ke tsela yeo mmapadi wa bokgone a tšwelelago.

Melao Mengwageng[lokiša | edit source]

Melao ya papadi ye e fetogile mengwageng[3].

Histori ya Papadi[lokiša | edit source]

Go nale taetšo ya gore papadi e be o bapalwa mengwageng ye mentšhi kudu, go feta mengwaga ye masome seswai.

Mothopo[lokiša | edit source]

 1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Tsere_tsere_Interview3.ogg
 2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Tsere_tsere_Interview2.ogg
 3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Tsere_tsere_Interview1.ogg