Thutafase

Gotšwa go Wikipedia
Mmapa wa Lefase

Thutafase ke phahlogelo goba thuto ya lefase le dilo tšeo di humanegago go lona bjalo ka mawatle, batho, diphôôfôlô, dithaba, dinoka, bjalobjalo).