Tekolo ya khuetšo go tikilogo

Gotšwa go Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tekolo ya khuetšo ya projeke go tikologo (12/12/20/553)

Kgoro ya Merero ya Meetse le Tikologo bakeng sa

Dikarolwana tša Metheo ya Projeke ya thlabollo ya Methopo ya meetse nokeng ya Lepelle(Olifants) (ORWRDP)

Sengwalwa sa tlhaloso ya tshedimo Š O

Taletšo ya go ingwadiša le go swayaswayela, July 2004

Letamo la DeHoop

mathomo bakeng sa ditshwayotshwayo [1][2]

Go aga ga letamo la Lepelle
Lepelle1.png
Go aga ga letamo la de Hoop mo nokeng ya Lepelle