Steve Biko

Gotšwa go Wikipedia

Bantu Steve Biko obelegwe ka di 18 Mathole ngwageng wa(1946)ebe ele moetapele wa kgatelelo.Motsebalegi wa tsa polelokgatelelo.Moetaplego tsa polelo mokgahlong wa (Black Union)nakong ya lesomesenyane masometshela.maele a gagwe a ile a fitiswa dikuranteng naga ka bophara tsa Afrika-Borwa ka fase ga (pseudonym Frank Talk) O kgodisitswe ke lapa lago topa tsa fase,Biko o goletse lekheiseneng la (Ginsberg) kua (Eastern Cape) ka lesomesenyane masometshela o thomile go ithutela tsa bongaka yunibesiting ya Natal,moo a ilego aba mongwe wa mokgahlo wa (National Union of South African Students)(NUSA) Oile a ba kgahlanong le ba letlalo sweu.Mmogo go bao baso bao ba be ba kgatelletswe ke kgatelelo ya Afrika-Borwa.Oile a kgolwa gore le ge nkabe a ile a ba kgahlanong le batho ba sweu o ile a tlholega ka ge bathosweu ba be ba nale maatla go bathobaso.O ile a tswelela go sebe mmogo le bathosweu ka ge bathobaso ba be bale mokgahlong wa go ikemela legoba ba etapele go tsa go thoma mokgahlo wa (South African Students Organisation) ka lesomesenyane masomeseswai.O ile a thekga maleme a mangwe mo Afrika-Borwa esego fela maleme ao a bolelwago ke bathobaso fela le maleme ao elego (coloureds le a ma india).[1]

  1. https://www.sahistory.org.za/people/stephen-bantu-biko