Jump to content

Sesotho sa Leboa

Gotšwa go Wikipedia
Sesotho sa Leboa

Sesotho sa Leboa, se tsebja gape ka leleme la semmušo la Sepedi ke ye nngwe ya maleme a Bantu ao a bolelwago kudu Afrika Borwa, fao e lego ye nngwe ya maleme a 12 a semmušo. Sepedi ke leleme leo le ngwadilwego ka Molaotheong wa Afrika Borwa. [1]Go ya ka 2011 census e be e le leleme la pele la batho ba 4,618,576 Afrika Borwa, kudu profenseng ya Limpopo, Gauteng le Mpumalanga.[2]

English Northern Sotho
Welcome Kamogelo (noun) / Amogela (verb)
Good day / Hello Dumela (singular) / Dumelang (plural) / Thobela and Re a lotšha (to elders)
How are you? O kae? (singular) Le kae? (plural, also used for elders)
I am fine Ke gona.
I am fine too, thank you Le nna ke gona, ke a leboga.
Thank you Ke a leboga (I thank you) / Re a leboga (we thank you)
Good luck Mahlatse
Have a safe journey O be le leeto le le bolokegilego
Good bye! Šala gabotse (singular)/ Šalang gabotse (plural, also used for elders)(keep well) / Sepela gabotse(singular)/Sepelang gabotse (plural, also used for elders)(go well)
I am looking for a job Ke nyaka mošomô
No smoking Ga go kgogwe (/folwe)
No entrance Ga go tsenwe
Beware of the steps! Hlokomela disetepese!
Beware! Hlokomela!
Congratulations on your birthday Mahlatse letšatšing la gago la matswalo
Seasons greetings Ditumedišo tša Sehla sa Maikhutšo
Merry Christmas Mahlogonolo a Keresemose
Merry Christmas and Happy New Year Mahlogonolo a Keresemose le ngwaga wo moswa wo monate
Expression Gontsha sa mafahleng
yes ee/eya
no aowa
please hle
thank you ke a leboga
help thušang/thušo
danger kotsi
emergency tšhoganetšo
excuse me ntshwarele
I am sorry Ke maswabi
I love you Ke a go rata
Questions / sentences Dipotšišo / mafoko
Do you accept (money/credit cards/traveler's cheques)? O amogela (singular) / Le

amogela ( tshelete/.../...)?

How much is this? Ke bokae e?
I want ... Ke nyaka...
What are you doing? O dira eng?
What is the time? Ke nako mang?
Where are you going? O ya kae?
Numbers Dinomoro
1 one -tee
2 two – pedi
3 three – tharo
4 four – nne
5 five – hlano
6 six – tshela
7 seven – šupa
8 eight – seswai
9 nine – senyane
10 ten – lesome
11 eleven – lesometee
12 twelve – lesomepedi
13 thirteen – lesometharo
14 fourteen – lesomenne
15 fifteen – lesomehlano
20 twenty – masomepedi
21 twenty one – masomepedi-tee
22 twenty two – masomepedi-pedi
50 fifty – masomehlano
100 hundred – lekgolo
1000 thousand – sekete
Days of the week Matšatši a beke
Sunday Lamorena
Monday Mošupologo
Tuesday Labobedi
Wednesday Laboraro
Thursday Labone
Friday Labohlano
Saturday Mokibelo
Months of the year Dikgwedi tša ngwaga
January Pherekgong
February Dibokwane
March Tlhakola
April Moranang
May Mopitlo
June Phupu
July Mosegemanye
August Phato
September Lewedi
October Diphalane
November Dibatsela
December Manthole
Computers and Internet terms Didirishwa tsa khomphutha le Inthanete
computer sebaledi / khomphutara
e-mail imeile
e-mail address aterese ya imeile
Internet Inthanete
Internet café khefi ya Inthanete
website weposaete
website address aterese ya weposaete

Methopo

  1. https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf
  2. Census 2011: Census in brief (PDF). Pretoria: Statistics South Africa. 2012. p. 23. ISBN 9780621413885. Archived from the original (PDF) on 13 May 2015. {{cite book}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)