Kgati

Gotšwa go Wikipedia
Taboga go: Tšweletšo, fetleka
Papadi ya Kgati

Kgati ke papadi yeo e ralokwago kudu di naga magaeng. Papadi ye e fetogile mengwageng. Kgale baraloki ba be ba opela ge ba bapala moraloko wo. Ka se sebaka baswa gaba opele ge bapala le gona ba bapala ka leralo, ge kgale e be e bapalwa ka makala a monkgwana[1].

Papadi ya Kgati e bapalwa kudu ke basetsana, go thoma ka mengwaga ye meraro go fihlela mengwageng ye masomepedi, ge ba bangwe ba kgona go bapala ba le mengawaga ye masome šupa nne[2].

Mehuta wa go bapala[lokiša | edit source]

Mmapadi a kgwatama

Kgale papadi ye e be e bapalwa ke banenyane ba makgarebe a mararo. Ba babedi ba leralo ( o tee ka lephakore). Ba tla sepediša leralo gore mmpadi wa boraro a fofela godimo gabedi, a dira bonnete bja gore lerala le seke la mo kgoma, morago ga mowe, o tla kwatama fase ga tee[3] a dira bonnete bja gore lerala ge le eya godimo, ga le mo kgome. Ge lerala le ka mokgoma, thaloko e fedile. Mmapadi yo o tla tšwala ntle, mmapadi yo mongwe a bapale. Mmapadi wago tšwela ntle o tla thuša babapadi bago swara leralo go bafa sebaka sago fofa lego kwatama. Babapadi ba fana sebaka ka go latelana, go tsena moraloki o tee ka o tee. Babapadi ba bapala ba opela dikoša.

Mmapadi a fofa

Bjale, melao e fetogile.

  • Babapadi ba ka bapala ka dihlopha, ba fofa le go kwatama ka mekgwa yago fapana. Babapadi ba fana sebaka ka go latelana, go tsena sehlopha ka o sehlopha.
  • Babapadi baka kgeta mmapadi wa pele, woo a tlogo ba bontšha mokgwa wago sepediša maoto (le matsogo). Babpadi ba bangwe batla latela ba leka go dira seo mmapadi wa pele a sidirilego ba dira bonnete bja gore lerala ga le ba kgome. Babapadi ba fana sebaka ka go latelana, go tsena moraloki o tee ka o tee.

Dikolong[lokiša | edit source]

Papadi ye a bapala ke basetsana dikolong morago ga nako ya dijo ge ba letetše go boela diphapušing[4].

Mothopo[lokiša | edit source]

  1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Kgati_Interview2.ogg
  2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Kgati_Interview3.ogg
  3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Kgati_Interview1.ogg
  4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Kgati_Interview2.ogg