Idols Afrika Borwa

Gotšwa go Wikipedia


 


Idols ke pontšho ya thelebišene go kgokagano ya thelebišene ya Afrika elego Mzansi Magic, Mathomong ele go M-Net, e theilwe go pontšho ye e tumilego ya Brithania ya Pop Idol. Pontšho ye ke phadišano ,go kgethwa seopedi sa maemo a godimo gare ga diopedi tsa bafsa Afrika Borwa.

Sebopego kakaretšo sa pontšho ke gore diketekete tša diopedi tše di nalego kholofelo go la Afrika Borwa ka bophara di theeletšwe pele ga baahlodi. Di fokotšwa go fihlela go šala 100 go tsena ka diphengišano tša theatera. Ba bapala ka sehlopha le sehlopha go fihlela ge ba 16 ba kgethwa ke baahlodi (go yaka tswanelo banna ba 8 le basadi ba 8). Go tloga fao go šala 10, ke bona ba dithakga tse kgethilwego, ke moka beke ye nngwe le ye nngwe babogedi ba na le diiri tše mmalwanyana ka morago ga phatlalatšo ya go feta go bouta ka selathekeng, SMS goba inthanete bakeng sa mophenkgišani wa bona yo ba mo ratago. Mophenkgišani yo a nalego dibouto tše nyane o romelwa gae beke ye nngwe le ye nngwe.

Sehleng sa mathomo Candy Litchfield le Matthew Stewardson ebile bona ba tšweletši. Bogareng bja sehla, Sami Sabiti o ile a tswenywa legatong la Stewardson. Ka morago ga gore Colin Moss le Letoya Makhene ba sware sehla sa bobedi, Moss o ikgapile a le nnoši sehleng sa boraro le sa bone. Liezl van der Westhuizen e bile moamogedi go sehla sa bohlano, o ile a thekgwa ke ProVerb go sehla sa botshelela seo se bego se swara diphadišano tša gauswi le mafelelo. ProVerb e bile moswara-marapo a le nnoši go tloga go sehla sa bošupa go fihla tsatsing la lehono.

Randall Abrahams, Dave Thompson, Marcus Brewster le Penny Lebyane ebile baahlodi ba sehla sa mathomo. Baahlodi ba ke bona ba fago tatofatšo tša go šoma ga mophenkgišani yo mongwe le yo mongwe. Brewster le Lebyane ga se ba boa sehleng sa bobedi gomme ba tšenelwa legato ke Mara Louw-Thomson le Gareth Cliff. Legato la Louw-Thomson le tseše ke Unathi Nkayi sehleng sa bošupa. Se hlopha sa bahlodi ba sehla sa bo-11 ba okweditšwe ka Somizi Mhlongo. Cliff o tlogetše lenaneo ka morago ga sehla sa lesomepedi. Ka morago ga dihla tše mmalwa bjalo ka baahlodi, Abrahams le Nkayi ga se ba boa go sehla sa lesome seswai.[1] Ka Dibokwane 2022, Thembi Seete le JR ba filwe legato la bona bale bapedi.[2]

Ka 2006, pontšho ye e be e na le karolo yago bitšwa Afrikaanse Idols go seteišene-kgaetšedi KykNet, moo sebopego se se swanago se be se šumišwa. Le ge go le bjalo, lenaneo ka moka le be le le ka Seburu go akaretša le dikoša di opelwago. Go be go na le sehla se tee fela ka lebaka la dipalo tša fase.[3] Baahlodi e be e le Mynie Grové, Deon Maas le Taliep Petersen, mola seboledi e be e se Sean Else.

 

Sehla Mathomo Phadišano ya mafelelo Baahlodi Diboledi Mofenyi Mofenyi wa bobedi Lefelo la boraro
1 10 March 2002 17 June 2002 Di-Abraham tša Randall Marcus Brewster Penny Lebyane Dave Thompson Candy Litchfield Sami Sabitiin Matthew Stewardson Heinz Winckler Brendon October Melanie Lowe
2 22 June 2003 September 20, 2003 Mara Louw Gareth Cliff Colin Moss Letoya Makhene Anke Pietrangeli Sejosingo o ile a šala morago Jacques Terre'Blanche
3 July 31, 2005 27 November 2005 Karin Kortje Mpho Gwe Veronique de Lange
4 19 August 2007 9 December 2007 Jody Williams Andriëtte Norman Munro wa Marulelo
5 February 1, 2009 10 May 2009 Liezl van der Westhuizen Jason Hartman / Sasha-Lee DavidsSe se boletšwego Graeme Watkins
6 18 July 2010 November 2, 2010 ProVerb Elvis Blue Lloyd Cele Sindi Nene
7 June 5, 2011 4 October 2011 Unathi Nkayi Dave van Vuuren Mark Haze Crushanda Forbes
8 3 June 2012 2 October 2012 Khaya Mthethwa Melissa Allison Lefase la Msutwana
9 28 July 2013 24 November 2013 Musa Sukwene Brenden Ledwaba Sonke Mazibuko
10 13 July 2014 23 November 2014 Vincent Bones Bongi Silinda Lize Mynhardt
11 12 July 2015 22 November 2015 Somizi Mhlongo Karabo Mogane Mmatema Moremi Rhema Varrie
12 17 July 2016 27 November 2016 Noma Khumalo Thami Shobede Tebogo Louw
13 9 July 2017 19 November 2017 Di-Fidelie tša Paxton Mthokozisi Ndaba Botlhale Phora
14 8 July 2018 18 November 2018 Yanga Sobetwa Thato Makape Thando Mngomezulu
15 7 July 2019 17 November 2019 Luyolo Yiba Sneziey Msomi Micayla Oelofse
16 2 Agostose 2020 13 Disemere 2020 Zama Khumalo Mna Music Brandon Dhludhlu
17 11 July 2021 21 Nofemere 2021 Berry Trytsman Karabo Mathe S'22kile
18 17 July 2022 Template:TBA Thembi Seete JR Template:TBA Template:TBA Template:TBA

 

Sehla Mathomo Phadišano ya mafelelo Baahlodi Diboledi Mofenyi Mofenyi wa bobedi Lefelo la boraro
1 May 28, 2006 28 August 2006 Taliep Petersen Deon Maas Mynie Grové Sean Else Dewald Louw Willem Botha Alzonia Titus

Sehla 1[lokiša | edit source]

Sehla sa mathomo sa South African Idols se thomile ka Hlakola 2002. Diteko di be diriwa Pherekgong pele ga moo. Morago ga Poland, e be e le karolo ya bobedi ya boditšhabatšhaba ya go tswana bjalo ka Pop Idol la mathomo leo le ilego la gašwa. Le ge go le bjalo, pontšho ya Afrika Borwa e ile ya fela go feta phetolelo ya Sepoliši gomme ka go realo Heinz Winckler e bile mofenyi wa bobedi wa Idol lefaseng ka bophara ka la 17 Ngwatobošego 2002. O thopile sefoka a fenya Brandon October yo tswilego boemong bja bobedi le Melanie Lowe yo a feditšego boemong bja boraro.

Sehla sa 2[lokiša | edit source]

  Sa bobedi sehla se ralokile go tloga ka Ngwatobošego go fihlala ka Diphalane 2003 gomme se ile sa thopša ke Anke Pietrangeli wa mengwaga ye 20 yo a ilego a fiwa leina The Kimberlite' ke babogedi nakong ya pontšho.

Boripa bja sehlopha sa baahlodi se ile sa tlošwa legatong la bona gwa tsena baamogedi ba babedi, elego Colin Moss le Letoya Makhene bjale ka baswara-marapo. Gape e be e le lekga la mathomo lefaseng ka bophara pontšhong ya Idol gore diopedi tša banna tše pedi di kgone go tšwela pele go fihla go tše 12 tša godimo.

Sehla sa 3[lokiša | edit source]

  Sehla sa boraro se ile sa gašwa seripeng sa bobedi sa mafelelo 2005 ka sehlopha sa baahlodi ba go se fetošwe le Colin Moss e le moswara-morapo o tee wa pontšho. Grand Final e diregile kua Gold Reef City, Johannesburg ka la 27 Dibatsela 2005 magareng ga Karin Kortje le Gift Gwe. Mphengišani ka o tee le ka o tee o ile a opela koša ya mmamoratwa ya boikgethelo, kopelo yeo e khethilego ke baahlodi ya mmamoratwa, le kopelo ye mpsfa. Morago ga palo ya dibouto, Karin Kortje o ile a rwešwa mphapahlogo bjalo ka 2005 Idol ka 62.58% ya diboutu.

Sehla sa Afrikaans[lokiša | edit source]

  Ka 2006, Idols ya leleme la sekgowa e ile ya khutša go dira sekgoba sa phetolelo ya Afrikaans. Sehla sa Idols ya Seburu e tšweleditse phetogo ya moswananoši go sebopego sa Idols lefase ka bophara ka go raka baahlodi le baswara-marapo ka kakaretšo, go šuthiša dikgokagano (M-Net go ya go seteišene sa kgaetšedi KykNet) gomme ka go realo gwa fetolwa lingua franca ya pontšho go tloga go Seisemane go ya Seburu ka ge KykNET e le kgokagano ya leleme la Seburu .

Sehla sa bo-4[lokiša | edit source]

Go la 13 Moranang 2007, M-Net e tsebišitše gore lelokelelo le tla boela go kgokagano ya bona ka sehla sa bone ka leleme la Seisema. Diteko tša mathomo di feletši ka di 6 Phato, diboutu tša setšhaba le go ahlola dia swanela ke go thoma ka la 19 Phato. Dipoelo go tšwa go pontšho ye nngwe le ye nngwe di bontšha go kopane diboutu (49%) baahlodi le batheeletši (51%) . Jody Williams, wa mengwaga ye 17 yo a tšwago Kapa, o tšweletše bjalo ka mofenyi wa mafelelo. Dipontšh tša gagwe tše kaone di be di akaretša di-ballad tša maemo tsa go swana le "Greatest Reward" ka Celine Dion le "Dance with my Father" ka Luther Vandross. Le ge go le bjalo, o ile a hlatsela go fetofetoga ga gagwe gomme a kgahliša baahlodi ka kopolo-tswano tše botse tša up-tempo tša go swana le "Dance with Somebody" ka Whitney Houston le "Ain't no Other Man" ka Christina Aguilera. Koša ya gagwe ya mathomo, o e opetši le mophengiša wa mmokgo, Andriëtte Norman, leina la yona ke "Love is All Around" letsatsi la finale e be rekišitswe.

Sehla sa 5[lokiša | edit source]

M-Net e tsebišitše ka sehla sa bohlano sa Idols ya Afrika Borwa yeo se bontšitšwego ka Sontaga, 1 Dibokwana 2009, ka moya wa selemo le melao e mefsa.

Godimo ga go oketša phišo ya tshepedišo ya kgetho molao o tiilego wa a capella o ile wa tlogelwa. Ntle le moo, baitiki baile ba dumelelwa go tliša diletšo go bapala. Baahlodi ba be ba sa bonale ba kgotsofetše kudu ka diletšo, kudukudu dikatara tšeo di bego di sa bapalwe gabotse.

Ya mafelelo diragatšo-mmušo, Sasha-Lee Davids o ile a tsebišwa ka mofenyi, dibouto ele 52,77%. Go fetile matsatsi a mane, Idols ya tsebiša gore go be go na le mathata ka lenaneo la go bouta, gomme tše dingwe tša dibouto tšeo di rometšwego pele ga nako ya go kgaola di be di sa balwa. Nyakišišo e ile ya tšwa letlakaleng la ka mathomo la Times ka la 8 Mopitlo 2009 gomme ka maabana letšatšing leo go ile gwa tsebišwa wepsaeteng ya Idols gore palo-gape e bontšhitše gore Jason Hartman o hweditše dibouto tše 200000 go feta tša ga Sasha-Lee Davids go tswa go palomoka ya dibouto tša dimilione tše 2.3. Morago ga poledišano gara M-Net le FremantleMedia (beng ba sebopego), Jason Hartman le Sasha-Lee Davids ba ile ba tsebišwa ka bafenyi. Baile ba hwetša difoka tše di swanago tša go felela.

Go iše felo ga hlakahlakano ya go bouta ga dinakong tše di fetilego diragatšo-mmušo wa mafelelo, M-Net e tsebišitše sehla sa botshelela sa Idols ya Afika Borwa seo se thomilego ka la 18 Mosegamanye 2010. Moahlodi wa Idols Dave Thompson ga se a boela sehlopheng sehleng seo. Nakong ya diteko, tšeo di thomilego ka Moranang, o ile a tšenelwa legato ke baahlodi ba go eta go tšwa intastering ya mmino ya Afrika Borwa, go swana le American Idol (Sehla 9) nakong ya boiteko.

Ka lekga la mathomo go tloga sehleng sa bobedi, baahlodi ga ba na letsogo go diphetho tsa mafalelo, kahlolo ke ya ba bogedi 100%. Ka la 2 Dibatsela 2010, Elvis Blue wa mengwaga ye lesome-tharo yo a tšwago George ka Kapa Bodikela o ile a tsebišwa e le mofenyi.

Sehla sa 7[lokiša | edit source]

Go ile gwa tsebišwa nakong ya mafelelo a sehla sa botshelela gore pontšho e nshafaditšwe bakeng sa sehla sa bošupa ka 2011. Diteko di diregile ka Hlakola le Mopitlo 2011. Ka la 20 Pherekgong 2011, go ile gwa tsebišwa gore Mara Louw, Sehleng sa bošupa ga sa boele sehlopheng sa baahlodi. Sephetho se se tlile morago ga gore a kgalemelwe ka go nwa motswako wa dokobatši tša bohloko le bjala pele ga pontšho. O bile a amega lenyatšong la kgethollo ya semorafe morago ga gore a re pontšho ye e swanetše go hudušetšwa go SABC3 gore mothomoso a kgone go thopa Idols, ka ge bathobaso ba bantši ba be ba se na DStv ebile ba be ba sa kgone go romela di-SMS tše makgolo go boutela bao ba ba ratago. O ile a tšeelwa legato ke motho wa boraditaba le seopedi-mongwadi wa dikoša Unathi Nkayi. Ka la 4 Diphalane 2011, Dave Van Vuuren go tšwa Johannesburg ka Gauteng o ile a tsebagatšwa e le mofenyi.

Sehla sa bo-8[lokiša | edit source]

Go ile gwa tsebišwa ka la 9 Pherekgong 2012 gore pontšho e ntshafaditšwe bakeng sa sehla sa seswai ka 2012. Diteko tša setšhaba ka bophara di diregile go tloga ka Dibokwana 2012. Sehla sa seswai sa Idols se bontšhitšwe go M-Net le Mzansi Magic go DStv ka nako e tee. Ka la 2 Diphalane 2012, Khaya Mthethwa wa go tšwa Durban kua KwaZulu-Natal o ile a tsebišwa bjalo ka mofenyi, e be ele mophenkgišani wa mathomo wa motho yo moso historing ya pontšho go thopa sefoka.

Sehla sa bo-9[lokiša | edit source]

  Go ile gwa tsebišwa ka la 11 Pherekgong 2013 gore pontšho e mpshafaditšwe bakeng sa sehla sa senyane ka 2013.[4] Diteko tša setšhaba ka bophara di diregile go tloga ka Dibokwane 2013. Sehla sa senyane sa Idols se ile sa gašwa ka nako e tee go M-Net le Mzansi Magic go DStv. Sehla se ile sa thopša ke Musa Sukwene gomme maemo a bobedi e hwetšwa ke Brenden Ledwaba. Ye e be e le lekga la mathomo historing ya Idol ya Afrika borwa gore baphadišani ba bararo ba godimo ka moka e be banna fela.

Sehla sa bo-10[lokiša | edit source]

Go gašwa ga sehla sa lesome sa Idols go thomile go M-Net ka la 13 Mosegamanye 2014 gomme mafelelo a gašwa go M-net le Mzansi Magic. Kanegelo ya bophelo bja Vincent Bones ya go ba ngwana wa setarateng a na le mengwaga ye 12 ka morago ga lehu la mmagwe e ile ya kgoma dipelo tša ba bantši ge a tšwelela bjalo ka mofenyi wa lesome wa Idols Afrika Borwa ka la 23 Dibatsela 2014. Yo a bilego maemong a bobedi e be e le Bongiwe Silinda, mosadi wa bobedi wa motho yo moso historing ya South African Idols go fihla mafelelong.

  1. Madibogo, Julia (23 January 2022). "Idols SA bids farewell to Randall Abrahams and Unathi Nkayi". News24. Retrieved 7 February 2022.
  2. Mphande, Joy (16 February 2022). "Thembi Seete and JR join Somizi as 'Idols SA season 18' judges". TimesLIVE. Retrieved 16 February 2022.
  3. "Idols SA's most awkward 'Bye Felicia's'". News24. 13 January 2016. Retrieved 7 February 2022.
  4. "The search for SA's new Idol starts in Feb". Archived from the original on 22 January 2013. Retrieved 23 January 2013.