Charlotte Maxeke

Gotšwa go Wikipedia
Charlotte Maxeke (1891)

Charlotte Makgomo (née Mannya) Maxeke (7 April 1871 – 16 October 1939) e be ele moAfrika Borwa wa go eta pele kereke, tša boithabišo le tša dipolotiki. Ebe ele mosadi wa mathomo yo moso yo a ilego a aloga dithutong tša godimo gotšwa university ka mo Afrika Borwa ka lengwalo la B.sc gotšwa Wilberforce University Ohio ka1903,ebile yena mosadi wa mathomo wa moAfrika wa Go aloga yunibesithing ya Amerika.

Charlotte Makgomo (née Mannya) Maxeke o belegwe Go la Fort Beaufort, Eastern Cape ka di 7 April 1871. Ebe ele morwedi wa John Kgope Mannya, morwa wa moetapele Modidima Mannya wa Go tšwa Batlokwa, ka tlase ga boetapele bja Kgoši Mamafa Ramokgopa le Anna Manci, mosadi wa mo Xhosa wa Go tšwa Fort Beaufort. Tatago Mannya o be ele foromane ya Go lokiša ditala ebile e le moruti wa Kereke ya Presbyterian , mme wa gagwe e be e le morutišigadi. Rakgolo wa Mannya ebe e le moeletši wa kgoši ya Basotho ba leboa. ka morago ga Go belegwa ga Mannya,ba leloko la gagwe ba ile ba hudugela gola Fort Beaufort,mo tatagwe a ilego a hwetša mošomo wa Go lokiša ditala Go engwe ya di construction company.[1] Ga Go tsebege gore naa Mannya o be a na le baratho ba ba kae eupša o be a na le šedi yo a bego a tsebega bjale ka Katie yo a belegwe golaFort Beaufort. Ga gona bohlatse gore naa o belegwe nengMannya, Go belaelwa ekaba mengwaga y 1871, 1872l goba 1874. Minister of Home Affairs of South Africa, Naledi Pandor, o ile a lekodišiša taba ye mabapi le ditlabakelo tša bophelo bja Charlotte. Le ge gole bjale,ga gona bohlatse bjo bo hwetšagetšego. Letšatši kgwedi la 1871 ke lona leo le amogelegago ka ge le sa ganetšane le matswalo a moratho wa gagwe yo a belegwego 1873.

Ka mengwaga ye 8, o ile a thoma dithuto tša gagwe tša tlasana sekolong sa Kereke mo a bego a dirwa ke Reverend Isaac Williams Wauchope go la Uitenhage. O be a kgona kudu se Dutch le English, mathematics le mmušo. O feditše nako ye ntši kudu a ruta barutwana ka yena ge ba šalela morago, a ba tšwela mohola kudu. Reverend Wauchope o file Mannya dithuto tše ntši,kudu ka tša maleme a Go fapana fapana. Mannya o bontšhi tše bokgoni bja tša mmino Go tloga esale yo monnyane. Go hlaloša boeepedi bja Charlotte Rev. Henry Reed Ngcayiya, ministara wa Kereke ya United Church elego mogwera wa lapa o rile: "O na le lentšu la mangeloi a legodimo."

  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Charlotte1