Jump to content

Charles Darwin

Gotšwa go Wikipedia

Charles Darwin o belegwe ka 12 Dibokwana 1809, gola "The Mount House, Shrewsbury, United Kingdom". Morena Charles Darwin otsebega kudu ka tshedimošo ya bohwa ba rena moo ailego a beya melao ya tsitsinkelo mabapi le seo sebitšwago evolution moo abego a hlalosa bohwa ba batho gona gore pele goka ba ka mokgwa woo go lego ka gona lehono batho batšwa kae .

Goya ka Morena Darwin batho ka moka batšwa leaping le tee ebile bohwa ba rena bo thomile Afrika moo gorgeous gona le ditshwene tsoko tšeo di bitšwago Astrolopicus Africanus tšeo di ilego le go gola tša fetoga batho goya le mengwaga. Morena Darwin orile gore bjao a fahlela ka la gore thomong ga batho ebe ele di tshwene ke ka moo resa fapane kudu le tšona goya ka dibopego tša mmele ebile are bjao a hlatsela ka marapo ao ailego a humana ke di scientist tša kgale tša išwa tulong tša go hlagiša tša bohwa bja rena goswana le bo Maropeng le Sterkfontein caves moo go hwetšwago Marapo a bo "Ms Ples" le bo "Little foot" le tše dingwe.


Mongwadi Mmamoloko Engelinah Buthane