Letlakala la pele

Gotšwa go Wikipedia
Taboga go: Tšweletšo, fetleka

Letlakala le ke la pele la Ensaeklopedia ka Sepedi ya Wiki.


Etela Portal ya Badudi go rerišana lego leba ditirago tša badudi.

Wikipedia ya rena e hloka thušo ya gago. Lebelela ditemana tšeo ditlhokegago


27 Hlakola 2015 Labohlano
Ka se sebaka, re na le ditemana tše 1,001.

Go sa nyakega go fetolela mafoko a mangwe mo mengwalong ya rena ya Sepedi.


TEST1
Nuvola apps kcoloredit.svg
Sesotho sa Leboa

Leina la temana - Lesotho - Sefoka sa Afrika Borwa - Sepedi - Sepedi mo internet - Kopanobokgoši - Pherekgong - Dibokwane - Hlakola - Moranang - Mopitlo - Phupu - Mosegamanye - Phato - Lewedi - Diphalane - Dibatsela - Manthole  - Dinomoro

Gnome-globe.svg
Thutafase

Thutafase - Europa - Asia - Afrika - Amerika - Oceania - Antarctica - Australia -

Lefase - Lefasana

Nuvola apps kuser.svg
Ditiragalo

Ditiragalo Karologanyo (Apartheid) - 1910 - 1918 - 1942 - 1969 - 1999 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013

Nuvola apps bookcase.svg
Dipolelo

Afrikaans - Sechichewa - Sefora - Seisimane - Sekinyarwanda - Sendebele - Sethosa - Sepedi - Sepotokisi - Sesotho - Seswahili - Setsonga - Sevenda - Sezulu


P religion world.svg
Bodumedi

Modimo - Sebuda - Sejuda - Sekriste - Seporotestante

TEST2
Nuvola apps kalzium.png
Dinaga

Afrika Borwa - Algeria - Angola - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - Cape Verde - Cameroon - Canary Islands - Central African Republic - Ceuta - Chad - Comoros - Côte d'Ivoire - Democratic Republic of the Congo - Djibouti - Equatorial Guinea - Egypt - Eritrea - Ethiopia - Fora - Gabon - Gambia - Ghana - Guinea - Guinea-Bissau - Japane - Kenya - Lesotho - Liberia - Libya - Madeira Islands - Mali - Mauritania - Madagascar - Malawi - Mauritius - Mayotte - Mozambique - Melilla  - Namibia - Niger - Nigeria - Morocco - Tunisia - Congo - Réunion - Rwanda - Saint Helena - São Tomé and Príncipe - Swaziland - Senegal - Seychelles - Sierra Leone - Somalia - Sudan - Tanzania - Togo - Tšhaena - Uganda - United States - Western Sahara - Zambia - Zimbabwe

Nuvola apps display.png
Diphofoolo

Esele - Katse - Kobu - Kamela - Kgenkgerepe - Kgogo - Kolobe - Kwena - Leeba - Legokobje - Legokolobje - Lehopane - Lepogo - Legotlo - Leribiši - Leruarua - Mpša - Mmutla - Mpšhe - Mošoro - Nare - Nkwe - Noga - Pitsi - Phaga - Phala - Phiri - Phukubje - Phuthi - Pudi - Segwagwa - Sehlong - Sehlora - Tau - Thakadu - Tlou - Tšhipa - Tšhipu - Tšhwene - Tholo - Thutlwa

Nuvola apps kalzium.png
Yunibêsithi

Ditiragalo - Fisika - Khemise - Kgwebo - Thutaphedi - Thutamahlale - Thutanaledi - Thutothuo - Yunibesithi

Nuvola apps atlantik.png
Dipapadi

Dithobollo - Kgati - Kgwele ya diatla - Kgwele ya ntlatlana - Kgwele ya maoto - Thenisi - Tsere-tsere