Sepedi mo internet

Gotšwa go Wikipedia
Taboga go: Tšweletšo, fetleka

Dikotsi metileng[lokiša | edit source]

[1]

ša matlakala a Sepedi mo inthaneteng 2 [2]

BOIKANOKAKARETŠO BJA DITOKELO TŠA BOTHO

Universal Declaration of Human rights [3]

Molaotheo wa Afrika Borwa (Constitution of South Africa) [4]


TLHAKO YA MOLAOTSHEPETŠO WA POLELO YA BOSETŠHABA [5]


LENANEO LA TIRAGATŠO LEGORATŠHOMO LA MOLAOTSHEPETŠO LA DIPOLELO Bonnyane e tee ya dipolelo go tšwa sehlopheng sa Sesotho (Sepedi, Sesotho, Setswana); [6]


T Mbeki: State of the Nation Address. Thabo Mbeki: Polelo ya Pulo ya Palamente: [7]


“Khomišene ya Ditokelo tša Batho” e šupa Khomišene ya Afrika Borwa ya ..... Sepedi. • Polelo yeo e kaonetšwago yeo ka yona rekoto e swanetšwego gore e fiwe ... [8]


Polelo e hlaloša boleng bja rena. Mogopolo le maikutlo a motho le setšhaba. [9]


Kgoro ya tša Leago [10]


Letlakala la Tlhahlobo ya Sekolong [11]


Letlakala la Tlhahlobo ya Sekolong [12]


Tshedimošo ka Meetse [13]


Boto ya go Kempola [14]


Maina a Mafelo [15]


Ditokumente tša Kharikhulamo ya tša Thuto [16]


Letlakala la Tlhahlobo ya Sekolong [17]


Cerebal Palsy [18]


University Thesis on Praise Poetry [19]


University Thesis [20]


Cerebal Palsy [21]


Cerebal Palsy [22]


South African Qualifications Authority --Ke ka baka la eng Afrika Borwa e kgethile Tlhahlo ya Mangwalo a Thuto ya Bosetšhaba? [23]

PUKWANA YA TLHALOSO YA MOLAO WA MAITSHWARO WA BAŠOMI BA TIRELO YA SETŠHABA.

Pukwana ya maitshwaro a batho bao ba lego tirelong ya setšhaba [24]


Financial Advice Tebalelo Ya Motšhelo Wa Dikgwebo Potlana e ngwadilwe ka polelo ya kgetho ya gago, etela wepsaete ya rena go šomisa tshelete e ntši go aba ditirelo go batho ba Afrika. [25]


Winnie Lebelo Kgomotso Comprehensive High School Grade 11 [26]


DEPARTMENT OF MINERALS AND ENERGY polelo ye e kwagalago ya hlohleletšo ya botsebi; tiišetšo ya thelete go tšwa pankeng ye e ngwadišitšwego ya Afrika Borwa ... [27]


Go gona motho yoo a tshwenyegago Afrika Borwa. ...... A ke maina a dikgwedi ka SePedi. A ngwale dikgobeng tšeo diswanetšego mo. khalentareng. Janeware ... [28]


This corpus kindly provided for the Dasher project by: De Schryver ...Maemo a polelo ??Katološa dipolelo ka go oketša ka mahlaodi le mahlalosi; ...... Se se raya tlhatloso ya maemo a botshelo jwa Ma-Afrika Borwa otlhe bogolo ... [29]


OpenVibe-SAsesotho. Ba bang ha ba khone ho qeta polelo kapa sona serapa ba sa ngole ka Senyesemane. All eyes on Zim as Southern sesotho leaders gather. South Africa to ... [30]