Sepedi inthaneteng

Gotšwa go Wikipedia
(Redirect go tšwa Sepedi mo internet)

SEPEDI LELEME LA GAE (HL) LEPHEPHE LA PELE (P1) FEBREWARE/MATŠHE 2011[lokiša | edit source]

[1]

Sa matlakala a Sepedi inthaneteng[lokiša | edit source]

[2]

Tsebišokakaretšo ya ditokelo tša botho[lokiša | edit source]

Tsebišokakaretšo ya ditokelo tša botho [3]

Molaotheo wa Afrika Borwa[lokiša | edit source]

[4]


Lenaneo la tiragatšo legoratšhomo la molaotshepetšo la dipolelo[lokiša | edit source]

Bonnyane e tee ya dipolelo go tšwa sehlopheng sa Sesotho (Sepedi/Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana); [5]


Thabo Mbeki: Polelo ya Pulo ya Palamente[lokiša | edit source]

[6]


“Khomišene ya Ditokelo tša Batho”[lokiša | edit source]

E šupa Khomišene ya Afrika Borwa ya ..... Sepedi/Sesotho sa Leboa. • Polelo yeo e kaonefaditšwego yeo ka yona rekhoto e swanetšwego gore e fiwe ... [7]

DITŠHUPATSELA TŠA GO RUTA GO NGWALA DITAODIŠO LE DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO[lokiša | edit source]

[8]

Polelo e hlaloša boleng bja rena.[lokiša | edit source]

Mogopolo le maikutlo tša motho le setšhaba. [9]


Kgoro ya tša Leago[lokiša | edit source]

[10]


Letlakala la Tlhahlobo Dikolong[lokiša | edit source]

[11]


Tshedimošo ka Meetse[lokiša | edit source]

[12]


Boto ya go Petšha[lokiša | edit source]

[13]


Maina a Mafelo[lokiša | edit source]

[14]


Ditokomane tša Kharikhulamo ya Thuto[lokiša | edit source]

[15]


Letlakala la Tlhahlobo Dikolong[lokiša | edit source]

[16]

Pego ya Yunibesithi ya Theto[lokiša | edit source]

[17]


Pego ya Yunibesithi[lokiša | edit source]

[18]


Cerebal Palsy[lokiša | edit source]

[19]

LEANOTSHEPEDIŠO LA BOSETŠHABA LA TSHEDIMOŠO KA GA THUTO[lokiša | edit source]

-- Bohlokwa bja tshedimošo ka ga thuto -- [20]

Pukwana ya tlhalošo ya molao wa maitshwaro wa bašomi ba tirelo ya setšhaba.[lokiša | edit source]

Pukwana ya maitshwaro a batho bao ba direlago setšhaba 

[21]


Keletšo go tša ditšhelete[lokiša | edit source]

Tebalelo Ya Motšhelo Wa Dikgwebopotlana e ngwadilwe ka polelo ya kgetho ya gago, etela weposaete ya rena go šomisa tšhelete ye ntši go abela batho ba Afrika ditirelo. [22]


Winnie Lebelo Kgomotso Comprehensive High School Grade 11[lokiša | edit source]

[23]


Kgoro ya Diminerale le Mafolofolo[lokiša | edit source]

polelo ye e kwagalago ya tlhohleletšo ya botsebi; tiišetšo ya tšhelete go tšwa pankeng ye e ngwadišitšwego ya Afrika Borwa ... [24]


Ga go na motho yoo a tshwenyegago Afrika Borwa.[lokiša | edit source]

...... A ke maina a dikgwedi ka Sepedi/Sesotho sa Leboa. A ngwale dikgobeng tšeo di swanetšego tšhupamabakeng/khalentareng. Janaware ... [25]


This corpus kindly provided for the Dasher project by: De Schryver[lokiša | edit source]

...Maemo a polelo ??Katološa dipolelo ka go oketša ka mahlaodi le mahlalosi; ...... Se se ra tlhatlošo ya maemo a botshelo jwa Maafrika Borwa otlhe bogolo ... [26]


OpenVibe-SAsesotho.[lokiša | edit source]

Ba bang ha ba khone ho qeta polelo kapa sona serapa ba sa ngole ka Senyesemane. All eyes on Zim as Southern sesotho leaders gather. South Africa to ...

[27]

Tlhako-ya-molaotshepetao-wa-polelo-ya-bosetahaba-saps[lokiša | edit source]

[28]