Sepedi inthaneteng

Gotšwa go Wikipedia
(Redirect go tšwa Sepedi mo internet)
Jump to navigation Jump to search

==tlaišo ya bana le basadi ==

[1]

ša matlakala a Sepedi inthaneteng 2 [2]

TSEBIŠOKAKARETŠO YA DITOKELO TŠA BOTHO

Tsebišokakaretšo ya ditokelo tša botho [3]

Molaotheo wa Afrika Borwa (Constitution of South Africa) [4]


TLHAKO YA MOLAOTSHEPETŠO WA POLELO YA BOSETŠHABA [5]


LENANEO LA TIRAGATŠO LEGORATŠHOMO LA MOLAOTSHEPETŠO LA DIPOLELO Bonnyane e tee ya dipolelo go tšwa sehlopheng sa Sesotho (Sepedi/Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana); [6]


T Mbeki: State of the Nation Address. Thabo Mbeki: Polelo ya Pulo ya Palamente: [7]


“Khomišene ya Ditokelo tša Batho” e šupa Khomišene ya Afrika Borwa ya ..... Sepedi/Sesotho sa Leboa. • Polelo yeo e kaonefaditšwego yeo ka yona rekhoto e swanetšwego gore e fiwe ... [8]


Polelo e hlaloša boleng bja rena. Mogopolo le maikutlo tša motho le setšhaba. [9]


Kgoro ya tša Leago [10]


Letlakala la Tlhahlobo Dikolong [11]


Letlakala la Tlhahlobo Dikolong [12]


Tshedimošo ka Meetse [13]


Boto ya go Kempola [14]


Maina a Mafelo [15]


Ditokomane tša Kharikhulamo ya Thuto [16]


Letlakala la Tlhahlobo Dikolong [17]


Cerebal Palsy [18]


University Thesis on Praise Poetry [19]


University Thesis [20]


Cerebal Palsy [21]


Cerebal Palsy [22]


South African Qualifications Authority --Ke ka lebaka la eng Afrika Borwa e kgethile Tlhahlo ya Mangwalo a Thuto ya Bosetšhaba? [23]

PUKWANA YA TLHALOŠO YA MOLAO WA MAITSHWARO WA BAŠOMI BA TIRELO YA SETŠHABA.

Pukwana ya maitshwaro a batho bao ba direlago setšhaba [24]


Keletšo go tša ditšhelete Tebalelo Ya Motšhelo Wa Dikgwebopotlana e ngwadilwe ka polelo ya kgetho ya gago, etela weposaete ya rena go šomisa tšhelete ye ntši go abela batho ba Afrika ditirelo. [25]


Winnie Lebelo Kgomotso Comprehensive High School Grade 11 [26]


KGORO YA DIMINERALE LE ENETŠI polelo ye e kwagalago ya tlhohleletšo ya botsebi; tiišetšo ya tšhelete go tšwa pankeng ye e ngwadišitšwego ya Afrika Borwa ... [27]


Ga go na motho yoo a tshwenyegago Afrika Borwa. ...... A ke maina a dikgwedi ka Sepedi/Sesotho sa Leboa. A ngwale dikgobeng tšeo di swanetšego tšhupamabakeng/khalentareng. Janaware ... [28]


This corpus kindly provided for the Dasher project by: De Schryver ...Maemo a polelo ??Katološa dipolelo ka go oketša ka mahlaodi le mahlalosi; ...... Se se ra tlhatlošo ya maemo a botshelo jwa Maafrika Borwa otlhe bogolo ... [29]


OpenVibe-SAsesotho. Ba bang ha ba khone ho qeta polelo kapa sona serapa ba sa ngole ka Senyesemane. All eyes on Zim as Southern sesotho leaders gather. South Africa to ... [30]