Morula

Gotšwa go Wikipedia
Taboga go: Tšweletšo, fetleka

Morula ke seno/bjala bja sesotho bja go ratholwa ka marula. Batho bao ba bilego le boipshino bja gonwa morula bare gago seno se sengwe lefaseng ka bophara bja go swana le morula.

Morula o humanega magareng ga Hlakola le Moranang[1] ka ge marula a humanega dikweding tšeo. Gothwa tsela yago rathola morula gase ya fetoga bjalo mengwageng[2]. Morula ke seno seo mang le mang o ka dirang ntlele go nyaka mašeleng.Tsela yago rathola Morula[lokiša | edit source]

  • Go dirwa serobe
  • Go tlabulwa marula
  • Letlopetlope la kgobja
  • Lehlobe le sehlobo

Ke setšo, morwarra wa rathodi wa marula ke motho wa pele wo a tlilego go nwa morula.

Serobe sa Marula[lokiša | edit source]

Serobe

Marula ke dienywa tša go humanega mohlareng. Mohlare wa morula o gola go kaba dimitara tše lesome seswai. Seenywa se ga se kgewe mohlareng, batho ba emela gore seenywa se se wele fase pele se jewa.

Marula a topiwa ke basadi[3] fase ga mohlare, gwa dirwa serobe.Go topa Marula go tšea matšatši a mabedi goba go feta. Ge marula a topilwe, serobe sa go kgagala se dirilwe, Marula a tlogelwa go fihlela a butšwa. Se se ka tšea matšatsši a mane goba go feta, go tla ya ka boema bja bosa.

Go tlabula Marula[lokiša | edit source]

Letlabo le šomišwa go tlaba marula

Ge marula a sena go butšwa, letlabo le šomišwa go tlaba marula ka le tee le le tee, se se dirwa ke batho ba bararo goba go feta. Go tlabula marula go tšea diiri tše mmalwa ka ge go tlabja ka le tee le le tee. Morago gage marula a tlabilwe, letlopetlope le tšhelwa pitšeng ya maoto a mararo.

Go kgobja[lokiša | edit source]

Letlopetlope la kgobja ka matsogo go fihlela go šala dikgeru. Letlopetlope le tšhelwa pitšeng ya letsopa, ya bitiela letšatši le tee. Morago ga letšatši morula sa ntše o na le swikiri e bile ga o se o bele. Ka se sebaka bana ba ka o nwa[4].

Letlopetlope la kgobja

Lehlobe le sehlobo[lokiša | edit source]

Ka letšatši la go latela, pitša ya bitullwa, ka gare ena le lehlobe ka godimo ga sehlobo. Sego se šomišwa go kwa sehlobo. Pitša ya tswalelwa gape. Morago ga letšatši le tee, pitša ya bulwa gape, ka se sebaka, marula a eba a betše.

Morula a nwa ke bomang?[lokiša | edit source]

Malome le Rakgadi ba bitšwa go tlo kwa marula ka sego. Ge ba kwele o ka nwewa, ba bitša baagišane, le batho ka moka go tla go nwa morula. Gwa nama gwa kgethwa motho wa go tlo kgela morula. Motho yo (o bitšwa poo), o tla kgobagela marula ka o tee ka o tee. Morula wa go šala mo pitseng ke wa poo. Morula o thabelwa kudu ke bakgekolo le bakgalabje[5].

Mothopo[lokiša | edit source]

  1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Mogkope_Interview2.ogg
  2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Mokgope_Interview3.ogg
  3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Mogkope_Interview2.ogg
  4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Mokgope_Interview3.ogg
  5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PeopleAreKnowledge_Mogkope_Interview2.ogg